Jaarverslag 2018

Paragraaf Grondbeleid

Beheer en verkoop verspreid provinciaal bezit

Met “Verspreide Eigendommen” worden al de onroerende zaken in eigendom van de rechtspersoon provincie Zuid-Holland bedoeld, voor zover deze niet behoren tot de provinciale wegen, een project of een opgave. Verspreid bezit of eigendom zijn in hoofdzaak relatief kleine, niet zelfstandig te exploiteren kavels, die verspreid in de provincie liggen. Deze gronden zijn in het verleden aangekocht voor een provinciaal doel maar zijn door splitsing vaak als “restgrond” in bezit van de provincie gebleven.

Verspreide eigendommen zonder functie voor de provinciale bedrijfsvoering of zonder provinciaal strategisch belang worden door de provincie verkocht. In de tussentijd wordt de grond beheerd middels onder andere huur of pacht.
De waarde die dit vertegenwoordigd wordt “stille reserveomvang” genoemd en wordt vanaf 2015 berekend op basis van de daadwerkelijke gerealiseerde m 2 prijs. De opbrengst van verkochte gronden zijn in de Jaarrekening 2018 opgenomen op basis van geschat oppervlak van 223 ha en een geschatte m 2 prijs van € 2,50. Door deze berekeningsmethode kwam de omvang in de Jaarrekening 2018 uit op ongeveer € 5,6 mln. In 2018 is circa 0,77 ha aan verspreid bezit verkocht voor een totaalbedrag van € 0,3 mln.
In 2017 is gestart met een analyse van alle verspreide provinciale eigendommen. Dit is een technisch complexe opgave met veel uitzoekwerk. Het gaat om snippers van enkele vierkante meters tot ruim 10 ha. Omdat er ook veel juridische aspecten zitten aan deze opgave is het zaak om dit zeer zorgvuldig uit te voeren en is eind 2018 deze analyse nog niet afgerond.

De uitgangspunten bij verkoop zijn marktconformiteit en Level Playing Field. In 2018 hebben 14 verkoop-transacties met betrekking tot verspreid bezit plaatsgevonden. Dit leverde een baat op van € 0,3 mln. Voor zover verkoop niet mogelijk of opportuun is, is het uitgangspunt deze gronden zo veel als mogelijk te verhuren of verpachten.

Paragraaf Grondbeleid