Jaarverslag 2018

Paragraaf Grondbeleid

Grond-voor Grond: verkoop gronden ten behoeve van de realisatie van het NNN

Realisatie en prognose verkoop Grond-voor-Grond
De provincie verkoopt een deel van haar gronden buiten de beleidsopgave om middelen te genereren voor de realisatie van de NNN. Dit wordt Grond- voor-Grond genoemd (GvG). In de periode tot 2027 moet circa € 138,9 mln netto aan opbrengsten (= € 159,8 mln bruto minus proces- en risicokosten) gerealiseerd worden. Deze potentiële opbrengst is het afgelopen jaar geactualiseerd en naar boven bijgesteld (zie onder marktprijsverstoring).

In 2018 is voor in totaal € 38 mln grond verkocht (circa 350 ha), waarvan € 10,6 mln betrekking heeft op de verkoop aan de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze opbrengst is ten gunste gekomen van de realisatie van de NNN. De totale opbrengstenraming voor de grondverkoop voor 2018 bedroeg (na tussentijdse bijstelling bij Najaarsnota 2017) € 41 mln. De realisatie is iets lager uitgevallen dan geraamd, doordat diverse kleinere verkopen zijn doorgeschoven naar 2019.

In 2018 heeft, zoals hiervoor aangegeven, Gedeputeerde Staten besloten gronden uit de nog resterende RodS-opgave aan Grond-voor-Grond toe te voegen. Het gaat om in totaal circa 60 ha. De taxatie om tot een geactualiseerde waardebepaling te komen is in uitvoering. In 2019 zal dit besluit worden verwerkt in het financieel-administratieve systeem.

Waarderingsbeleid Grond-voor-Grond
De aankoopprijs van de aangekochte gronden, die vallen binnen het Natuurnetwerk Nederland, wordt afgewaardeerd naar een reële prijs voor natuurwaarde en als zodanig op de balans gezet. Aankopen die buiten de begrenzing vallen worden voor de aanschafprijs op de balans gezet.
Het verschil tussen de opbrengsten uit verkoop van de grond minus risicofactor, minus boekwaarde verkochte grond en minus verkoopkosten is in de begroting opgenomen als dekkingsmiddel voor de realisatie van de Natuurnetwerk Nederland doelstelling.

Marktprijsverstoring
Uit de opgestelde grondprijsmonitor 2016 (uitgevoerd in 2017) blijkt niet dat de hoogte van de gerealiseerde opbrengsten door PZH niet sterk afwijken van de overige gerealiseerde opbrengsten uit grondverkopen in Zuid-Holland. Daarnaast blijkt ook dat de aantallen hectares die PZH op de markt brengt niet van invloed is op het prijsniveau dan wel de afzet. Op basis daarvan kan worden gesteld dat het gehanteerde prijsbeleid marktconform is en er geen marktverstoring optreedt.
De te verkopen gronden zijn in 2016 allemaal opnieuw door een extern bureau in opdracht van de provincie globaal getaxeerd. Op basis van deze globale taxatie, zijn de te verwachte grondopbrengsten van de te verkopen Grond-voor-Grond gronden in 2017 geactualiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de verwachte potentiële opbrengst uit de verkoop in 2018 naar boven is bijgesteld naar € 159,8 mln (inclusief risico en proceskosten).
In de loop van 2019 zal de grondprijsmonitor opnieuw geactualiseerd worden. Afhankelijk van de resultaten van de monitor zullen bijstellingen in de prognose plaatsvinden.

Tijdelijk Beheer
De Grond-voor-Grond voorraad wordt tijdelijk beheerd via jaarlijks uit te geven geliberaliseerde pacht. De pachtuitgifte is gedaan conform het door Gedeputeerde Staten in 2018 vastgestelde Handelingskader pacht. De netto-opbrengst van het tijdelijk beheer is ruim € 1 mln, gebaseerd op 227 pachtovereenkomsten.
De meeste gronden die de provincie in afwachting van verkoop of inrichting in eigendom heeft zijn verpacht in geliberaliseerde pacht. Het betreft veelal gronden in agrarisch gebruik en gronden met bestemming natuur (binnen de NNN begrenzing) en gronden met een weidevogel-doelstelling. Voor gronden binnen NNN en gronden met weidevogel-doelstelling zijn beperkende voorwaarden in het pachtcontract opgelegd (zoals minder gebruik mest) en is een aangepaste pachtprijs gehanteerd. De pachtprijzen en voorwaarden 2019 zijn in het najaar 2018 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.
De provincie bezit ook een aantal gebouwen waarbij is geïnvesteerd in waardebehoud en veiligheid. Om het gebouwbeheer op orde te krijgen en te behouden is (extra) expertise ingehuurd om, waar noodzakelijk, onderzoek en sloop te realiseren. Eind 2018 heeft de provincie 45 gebouwen in beheer.

Paragraaf Grondbeleid