Jaarverslag 2018

13. Overzicht van lasten en baten per taakveld / uitvoeringsinformatie

Taakvelden
(bedragen x 1.000)

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil begroting na wijziging met realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0 Algemene dekkingsmiddelen

0.1 Uitkering provinciefonds

0

255.967

-255.967

0

270.134

-270.134

0

270.768

-270.768

0

-634

634

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

0

331.550

-331.550

0

338.050

-338.050

0

339.285

-339.285

0

-1.235

1.235

0.3 Geldleningen en uitzettingen

0

0

0

81

0

81

-359

155

-515

441

-155

596

0.4 Deelnemingen

906

700

206

936

1.500

-564

869

3.174

-2.305

67

-1.674

1.741

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

29.235

32.724

-3.489

40.139

36.992

3.147

6.724

4.560

2.164

33.414

32.432

982

0.6 Overhead

86.615

2.204

84.411

87.794

2.893

84.901

92.531

5.720

86.811

-4.737

-2.827

-1.910

0.8 Mutaties reserves

84.178

37.796

46.382

101.388

51.321

50.067

124.503

82.686

41.817

-23.115

-31.365

8.250

Saldo Algemene dekkingsmiddelen

200.934

660.941

-460.007

230.338

700.889

-470.551

224.268

706.349

-482.080

6.069

-5.460

11.529

1 Bestuur

1.1 Provinciale staten

3.416

0

3.416

3.432

0

3.432

3.242

0

3.242

190

0

190

1.2 Gedeputeerde staten

1.536

0

1.536

1.526

0

1.526

1.015

36

979

511

-36

547

1.3 Kabinetszaken

2.374

0

2.374

2.255

0

2.255

2.237

22

2.215

18

-22

40

1.4 Bestuurlijke organisatie

5.668

2.700

2.968

7.197

3.460

3.737

7.447

2.839

4.608

-250

621

-871

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

1.456

0

1.456

1.442

0

1.442

1.318

0

1.318

125

0

125

1.6 Openbare orde en veiligheid

1.447

0

1.447

1.463

0

1.463

1.279

0

1.279

184

0

184

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

2.926

221

2.705

3.227

221

3.006

3.027

229

2.799

200

-8

207

Saldo Bestuur

18.823

2.921

15.902

20.541

3.681

16.860

19.565

3.126

16.439

976

555

421

2 Verkeer en vervoer

2.1 Landwegen

103.178

6.431

96.747

107.639

12.127

95.512

104.081

3.900

100.181

3.559

8.227

-4.669

2.2 Waterwegen

34.331

4.857

29.474

35.330

6.726

28.604

38.018

4.918

33.100

-2.688

1.808

-4.496

2.3 Openbaar vervoer

100.993

4.070

96.923

100.107

4.070

96.037

102.261

4.227

98.034

-2.154

-157

-1.997

2.9 Verkeer en verboer, overige baten en lasten

30.596

13.583

17.013

25.483

7.055

18.428

19.617

7.767

11.851

5.866

-711

6.578

Saldo Verkeer en vervoer

269.098

28.941

240.157

268.560

29.979

238.581

263.976

20.811

243.165

4.583

9.167

-4.584

3 Water

3.1 Waterkeringen

2.843

834

2.009

3.122

1.154

1.968

2.435

917

1.519

687

238

449

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

962

192

770

1.067

252

815

1.317

430

887

-250

-178

-72

3.3 Kwantiteit grondwater

1.645

490

1.155

1.662

490

1.172

1.611

451

1.159

51

39

12

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

0

0

0

150

150

0

191

151

40

-41

-1

-40

3.5 Kwaliteit grondwater

1.598

300

1.298

1.702

350

1.352

7.184

489

6.695

-5.481

-139

-5.343

3.9 Water, overige baten en lasten

3.859

3.059

801

5.716

4.915

801

5.212

4.378

835

503

537

-34

Saldo Water

10.907

4.875

6.033

13.419

7.312

6.107

17.950

6.816

11.134

-4.531

496

-5.027

4 Milieu

4.1 Bodembescherming

11.302

6.287

5.015

11.686

6.266

5.420

11.584

6.230

5.354

101

36

66

4.2 Luchtverontreiniging

3.155

1.173

1.982

3.863

1.763

2.100

2.679

879

1.800

1.184

884

300

4.3 Geluidhinder

553

500

53

553

500

53

390

234

156

164

266

-103

4.4 Vergunningverlening en handhaving

41.361

4.150

37.211

44.782

4.031

40.751

43.121

4.811

38.309

1.661

-780

2.441

4.6 Duurzaamheid

63.511

22.901

40.610

71.151

29.284

41.867

64.597

22.760

41.837

6.554

6.524

30

Saldo Milieu

119.882

35.011

84.871

132.035

41.845

90.190

122.371

34.915

87.456

9.664

6.930

2.734

5 Natuur

5.1 Natuurontwikkeling

85.017

46.136

38.881

103.845

64.548

39.298

96.025

59.278

36.747

7.821

5.270

2.550

5.2 Beheer natuurgebieden

3.400

101

3.299

3.400

101

3.299

3.400

101

3.299

0

0

0

5.9 Natuur, overige baten en lasten

5.408

1.896

3.511

5.174

1.807

3.367

5.828

2.351

3.477

-654

-545

-110

Saldo Natuur

93.824

48.133

45.691

112.420

66.456

45.964

105.253

61.730

43.523

7.167

4.726

2.441

6 Regionale economie

6.1 Agrarische aangelegenheden

5.067

3.651

1.416

5.241

4.087

1.154

-2.021

-2.243

222

7.262

6.329

932

6.3 Kennis en innovatie

21.834

8.969

12.865

31.593

16.089

15.504

26.048

11.571

14.477

5.545

4.518

1.027

6.4 Recreatie en toerisme

61.280

47.068

14.212

41.860

27.661

14.199

40.333

27.304

13.029

1.527

357

1.170

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

5.548

1.083

4.465

5.096

840

4.256

5.176

840

4.336

-79

0

-79

Saldo Regionale economie

93.729

60.771

32.958

83.791

48.677

35.114

69.537

37.473

32.064

14.254

11.204

3.050

7 Cultuur en maatschappij

7.1 Cultuur

20.209

6.304

13.905

25.252

6.704

18.547

21.216

3.650

17.566

4.036

3.054

982

7.2 Maatschappij

7.395

57

7.338

6.348

57

6.292

6.244

54

6.190

104

3

102

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

0

0

0

50

50

0

14

0

14

37

50

-14

Saldo Cultuur en maatschappij

27.604

6.361

21.243

31.650

6.811

24.839

27.473

3.704

23.769

4.177

3.107

1.070

8 Ruimte

8.1 Ruimtelijke ordening

9.697

1.029

8.668

12.619

3.432

9.187

10.568

2.446

8.122

2.050

986

1.064

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

8.074

3.591

4.483

4.328

618

3.710

3.936

465

3.471

392

153

239

Saldo Ruimte

17.771

4.620

13.152

16.946

4.050

12.896

14.504

2.911

11.593

2.442

1.139

1.304

Totaal taakvelden

852.573

852.573

0

909.699

909.699

0

864.897

877.835

-12.937

44.802

31.864

12.937