Jaarverslag 2018

Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

In de bestuurlijke inleiding van de Begroting 2017 is aangegeven dat de provincie ruimte en vertrouwen heeft om de ambities verder te versnellen, te verdiepen en te versterken door middel van incidentele en structurele inzet van middelen. Hierbij is welbewust naar kansen gekeken die nog in de resterende collegeperiode kunnen worden uitgevoerd (of verplicht). In de Begroting 2017 zijn 12 voorstellen benoemd, waarover bij de Voorjaarsnota 2017 een afweging is gemaakt. In deze kijklijn wordt de stand van zaken van de 12 voorstellen weergegeven.

T otaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Besluit Voorjaarsnota 2017

I/S

R/B

Doel

Actualisatie t.o.v. de Najaarsnota 2018

Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst

1

Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojectenwarmte

2.000

I

R

3.2

Ja

2

Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

7.500

I

R

3.1

Ja

3

Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

6.000

I

B

2.1

Ja

4.000

I

B

2.2

Ja

4

Accez

5.000

I

B

3.1

Ja

Versterken Zuid-Hollandse economie

5

Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing'

5.000

I

R

3.1

Ja

6

Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

4.000

I

R

3.1

Ja

7

Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

1.000

I

R

3.1

Afgerond

8

Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte werken

5.000

I

R

3.1

Ja

Verdiepen van bestaande ambities

9

Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

3.000

S

B

2.2

Ja

10

Oplossen knelpunten openbaar vervoer

1.500

I

B

2.2

Nee

11

Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

3.000

S

5

Afgerond

12

Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

500

I

R

1.6

Afgerond

500

I

B

1.6

Afgerond

I/S = Incidenteeel / Structureel

R/B = toevoeging aan Reserve of Budget

Toelichting
Onderstaand wordt de stand van zaken per 31-12-2018 van de 12 impulsen gegeven.

1. Fonds ter financiering van kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten
In 2018 is voor bijna € 2 mln subsidie verstrekt aan kleinschalige, lokale energie-initiatieven. Het ging om projecten m.b.t. lokale opwekking van energie uit zon, wind, warmte, maar ook steeds vaker om isolatie. Daarnaast ondersteunt de provincie een lerend netwerk (“community of practice”) waarin lokale energie-initiatieven elkaar helpen rondom inhoudelijke casussen. De belangstelling voor de regeling is groot. De scope van de regeling is in 2018 verruimd. Door de verruiming van de regeling heeft de provincie ook een aantal kleine VvE’s, scholen en sportverenigingen kunnen steunen.

2. Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven
Bij Voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 7,5 mln vanuit de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland beschikbaar gesteld en toegevoegd aan de reserve Versterking economie. In 2018 hebben PS de project-randvoorwaarden vastgesteld, waaronder de subsidie kan worden verleend. Ook is de begrotingssubsidie, in de vorm van een lening, in de Voorjaarsnota 2018 opgenomen. Hier zijn de subsidieontvanger en het maximale leningbedrag vastgesteld. Omdat het private consortium heeft aangegeven de lening niet meer in 2018 te zullen aanvragen, is de subsidie van € 7,5 mln opgenomen in de Begroting 2019.

3. Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit
Met de investeringsimpuls "Nieuwe Impuls Verduurzaming Mobiliteit” is het volgende gedaan:
Versterking en uitbreiding van het concept "weg van de energietransitie" (N211 en N470). De werkzaamheden aan de N211 tussen Poeldijk en Den Haag zijn in maart 2018 gestart en in november afgerond. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een zeer geslaagd project waarin de eerste CO 2 negatieve weg van Nederland is gerealiseerd en de verbinding met lokale bedrijven en bewoners is gezocht.
De werkzaamheden aan de volgende weg (N470 ) zijn gegund. De uitvoering start in 2019 en zal twee jaar duren. Er zal een mix van maatregelen worden uitgevoerd die energie besparen en opwekken. Voor de pilot SolaRoad in combinatie met zwaar verkeer (zonnepanelen in wegdek busbaan langs N218 in Spijkenisse) is de industriële productie in 2018 gestart.
De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben samen een SBIR (Small Business Innovation Research)-competitie in gang gezet. Het SBIR-traject wordt een proeftuin van de natte infrastructuur. Het doel van deze competitie is het stimuleren van innovatieve bedrijven voor het vinden van haalbare oplossingen voor het opwekken van duurzame energie langs de provinciale oevers/kades. In december 2018 zijn aan acht bedrijven certificaten uitgereikt om te bevestigen dat zij een haalbaarheidsstudie uit mogen voeren voor de energietransitie vaarwegen. Voor twee prototypes zal in 2019 een stuk oever van 50 meter worden aangewezen. Het prototype zal naar verwachting in november 2020 in gebruik worden genomen.
Opschaling van het duurzame openbaar vervoer met waterstofbussen. De volgende stap is gezet in het Europese project FCH-JU waarbij een opschaling naar 50 bussen voor Nederland in vier regio's (Groningen, Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland) is voorzien. Cofinanciering van de EU en ministerie I&W is beschikbaar. Er is een marktconsultatie gehouden. Momenteel wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken provincies, ter voorbereiding van de aanbesteding. De aanbesteding is voorzien in het voorjaar van 2019.

4. ACCEZ
ACCEZ versnelt de ontwikkeling van een circulaire economie in de provincie Zuid-Holland met concrete antwoorden op kennisintensieve vraagstukken door het verbinden van denk-, beleids-, en ondernemerskracht.
Bij Begroting 2018 is € 5 mln gereserveerd voor het programma ACCEZ (accelerating circular economy Zuid-Holland). De € 5 mln is als volgt over de jaren verdeeld: € 1 mln voor 2018 en € 1,3 mln jaarlijks voor 2019 t/m 2021.

In 2018 is het samenwerkingsverband ACCEZ bestendigd door de samenwerkende partijen provincie Zuid-Holland, VNO-NCW west, Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus universiteit en Wageningen university and Research. De transitieopgaven in het Groene Hart en de Binckhorst Noordwest zijn gestart. Er is samenwerking ontstaan tussen overheden, onderzoek en bedrijfsleven. Gezamenlijk zijn deze partijen in staat de circulaire economie te versnellen.

5. Reservering voor de uitvoering van ‘Investeren in vernieuwing
Bij de Voorjaarsnota 2017 is € 1,5 mln beschikbaar gesteld voor campusontwikkeling in Zuid-Holland. Voor de besteding van deze middelen is in 2018 de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland vastgesteld. Via deze regeling kunnen diverse initiatieven worden ondersteund die een stimulans zijn voor de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park, TU Delft Campus en Space Campus Noordwijk. De uitvoering vindt plaats in 2019 en 2020.

Op 11 december 2018 is door GS vastgesteld het programma SMITZH-3; Derde fase innovatieprogramma om de Zuid-Hollandse maakindustrie te ondersteunen bij de toepassing van slimme maaktechnologie’. Dit programma moet een bijdrage leveren aan nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid door nieuwe productie. SMITZH-3 zal per medio 2019 van start gaan en loopt door tot en met 2022. Zie verder de toelichting bij 'Wat hebben we bereikt'.

6. Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland
De provincie stuurt op moderne teeltlocaties voor de Greenports in Zuid-Holland, zodat de Greenports een toonaangevend wereldcluster in Zuid-Holland kunnen blijven. Dit doet de provincie door voor de Greenport Westland-Holland een brede bestemming glastuinbouw te hanteren. Daarnaast heeft de provincie met de gemeente Westland afspraken gemaakt over inzet van middelen ten behoeve van het actief verminderen van herstructurering in de weg liggende obstakels. Met de gemeenten in het gebied Oostland is de provincie een verkenning naar de ruimtelijk-economische structuur voor het gebied Oostland gestart. De provincie heeft samen met partners zitting in de Coalitie HOT (Herstructurering Ontwikkeling Teeltareaal) dat zich op modernisering van glastuinbouwgebieden richt. Voor de Greenport Boskoop faciliteert de provincie planologisch de ontwikkeling van het teeltareaal. In de Greenport Bollenstreek faciliteert de provincie door middel van ruimtelijke regelgeving de werking van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). In de Greenport Aalsmeer, deels op Zuid-Hollands grondgebied, participeert de provincie samen met partners in de ontwikkeling van ruimtelijke planvorming.

7. Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB
Via deze impuls van € 1 mln is al eerder, in 2017, extra geïnvesteerd in het subsidieplafond van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT ZH). Er zijn met deze middelen meer MIT R&D samenwerkingsprojecten gefinancierd in 2017 en daarmee is deze impuls afgerond.

8. Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte economische werken
Bij Voorjaarsnota 2017 is voor regionale gebiedsgerichte werken € 5 mln toegevoegd aan het al bestaande budget van € 2 mln. Tot en met 2018 is circa € 6 mln toegewezen aan projecten, voor bijvoorbeeld de Hoeksche Waard en de regio Alphen-Gouda-Woerden.

9.   Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)
De structurele middelen voor behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer worden deels ingezet voor de exploitatiesubsidie van het veer Maassluis - Rozenburg. Het restantbedrag is gereserveerd voor versterking van het personenvervoer over water.

10. Oplossen knelpunten openbaar vervoer
Middelen van de investeringsimpuls voor “Oplossen knelpunten openbaar vervoer” zijn ingezet voor projecten om een aantal buslijnen langer door te laten rijden in de avonduren en om een aantal rustigere buslijnen te behouden die anders zouden zijn opgeheven. Hiermee is de leefbaarheid en bereikbaarheid van met name het landelijk gebied verbeterd.

11.  Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)
De inkomsten uit opcenten zijn opgebouwd uit de omvang van het wagenpark en het door de provincie vastgestelde tarief. Het tarief is in de collegeperiode als volgt ontwikkeld:
In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is vastgelegd dat het opcententarief is verlaagd van 95 naar 92 opcenten.
De intensiveringsimpuls voor een "Slimmer, schoner, sterker Zuid Holland' in 2016 bevat een kleine verlaging naar 91,7 in 2017.
In de Kadernota 2016, naar aanleiding van het amendement 'Tijdelijke verlaging opcenten', is het tarief verder verlaagd naar 91,4 opcenten.
Tot slot is in de Begroting 2018 het tarief voor twee jaar (2018 en 2019) vastgesteld op 90,4.

12.  Extra impuls om vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken
De Impuls heeft op verschillende opgaven een lerend effect gehad en een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van de kennis en expertise bij zowel de provincie als de omgevingsdiensten. Dit wordt geborgd en doorgezet in de trajecten die buiten de Impuls verder gebracht worden zoals de (programmatische) aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen, de sturing op de omgevingsdiensten en het risicogericht toezicht. De resultaten van het programma Impuls VTH zijn beschreven in de eindrapportage .

Kijklijnen