Jaarverslag 2018

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Provinciale infrastructuur, wegen en vaarwegen

Areaal
Het provinciale areaal is in ruwweg drie groepen te verdelen en bestond op 1 januari 2018 uit:

 • Wegen en vaste kunstwerken: circa 760 ha verhardingen, 164 rotondes, 241 vaste bruggen, 1.085 ha bermen en 150 ha bermsloten, 36.500 bomen, 117 VRI-installaties, 146 km geleiderail en 24 km geluidswering.
 • Vaarwegen en beweegbare kunstwerken: circa 214 km oever, 613 ha te baggeren vaarwegen, 67 beweegbare bruggen en 6 sluiscomplexen.
 • Bedrijfsvoeringsmiddelen zoals steunpunten, inspectievaartuigen en –voertuigen, en gladheidsbestrijdingsmateriaal.

In het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) is een gedetailleerde opgave van het areaal opgenomen.

Beleidskader
In juni 2016 hebben PS de Nota Onderhoud kapitaalgoederen 2016-2019 (deel infrastructuur Wegen en Vaarwegen) (NOK) vastgesteld (besluitnummer 6903 ). Met deze nota zijn de uitgangspunten en kaders vastgesteld waarbinnen GS het beheer van de bestaande en toekomstige provinciale infrastructuur uitvoeren. Het uitvoeren van het beheer binnen de in deze nota geformuleerde kaders voorkomt dat achterstanden in het onderhoud en kapitaalvernietiging ontstaan.

In onderstaande tabellen is de opbouw van de effectindicatoren 2.1a, 2.1b en 2.1l nader uitgewerkt.

Realisatie 2018

Wegen
In 2018 is conform het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) door de aannemer het planmatig onderhoud afgerond aan de wegtrajecten:

 • N210, Krimpenerwaard (km 18,0-18,1)
 • N207c, Waddinxveen – Boskoop (km 22,7- 27,8)
 • N207 / N452, realisatie carpoolplaats
 • N211c, Poeldijk – Den Haag (km 12,8 – 15,2)
 • N217a/b, Nieuw-Beijerland – A29 (km 4,6 – 17,3)
 • N218c, rotonde N496
 • N444b, A44 – Voorhout (km 2,2 – 4,1)
 • N445a, vervangen brug Rijpwetering
 • N492a, A15 - Hoogvliet (km 1,2 – 6,4)
 • N496a, N57 – N218 (km 2,5 – 10,9)
 • N498b, Oude Tonge – N59 (km 29,0 – 34,0)

Het planmatig onderhoud aan de volgende wegen is niet in 2018 afgerond vanwege afstemming met de omgeving, bereikbaarheid, uitvoering in juiste seizoen en/of een langere voorbereidingstijd:

 • N207e, rotonde N231
 • N489a, Klaaswaal – N217 (km 0,0 – 5,6)

Vaarwegen
In 2018 is conform PZI door de aannemer het planmatig onderhoud afgerond aan de vaarwegtrajecten:

 • Vervanging oevers langs:
  • Traject 4, Oude Rijn (Leiden – Alphen aan den Rijn)
  • Traject 7, Aarkanaal (Alphen aan den Rijn - Ter Aar)

Het planmatig onderhoud aan de volgende vaarwegen zijn niet in 2018 afgerond vanwege afstemming met de omgeving, bereikbaarheid, uitvoering in juiste seizoen en/of een langere voorbereidingstijd:

 • Traject 5, De Zijl
 • Traject 6, Oude Rijn (Alphen aan den Rijn) en Heijmanswetering)
 • Traject 8, Oude Rijn ten oosten van Alphen aan den Rijn

Beweegbare kunstwerken
In 2018 is conform PZI door de aannemer het planmatig onderhoud afgerond aan de beweegbare bruggen in:

 • Vaarweg traject 7: Kattenbrug en Vijfgatenbrug
 • Vaarweg traject 8: Burgemeester Crolesbrug en Broekvelderbrug

Financiële aspecten
De kosten voor beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen worden in de begroting geraamd en verantwoord.

(bedragen x € 1.000)

Begroting stand NJN

Rekening

Saldo

Dagelijks beheer en onderhoud, taak 2-1-1

26.005

29.371

-3.366

Planmatig onderhoud, taak 2-1-2

25.472

29.515

-4.043

* exclusief uitgaven ten behoeve van functionele verbeteringen en overdracht areaal, Het verschil tussen begroting en realisatie is voor de exploitatie-uitgaven verantwoord in doel 2.1, en voor de geactiveerde investeringen in de jaarrekening, onderdeel investeringen.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen