Jaarverslag 2018

Leeswijzer

Voor u liggen de Jaarstukken 2018. Met de jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid (doelen en prestaties), als de financiën (rekeningresultaat en balans). De jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Dit betekent onder meer dat de opzet van de Begroting 2018 leidend is voor de Jaarstukken 2018. De jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018.

Het Jaarverslag 2018 bestaat uit:

 • De bestuurlijke inleiding met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen en resultaten van 2018.
 • Het financieel beeld met de financiële resultaten van 2018 en in het bijzonder de analyse van het rekeningresultaat.
 • De programmaverantwoording, met daarin:
  • de inleiding per programma, met daarin een toelichting op de onderwerpen die deel uitmaken van het programma;
  • de verantwoording over de realisatie van de doelen (Wat hebben we bereikt?) op basis van effectindicatoren;
  • de verantwoording over de besteding van budgetten (Wat heeft het gekost?) op basis van afwijkingen van meer dan 5%, tenzij het een afwijking betreft kleiner dan € 0,2 mln, of bestuurlijke relevantie.
 • De verantwoording in de in het BBV voorgeschreven paragrafen en de aanvullende paragrafen Duurzaamheid en Subsidies.

Voortgang en trends
In lijn met de wens naar een transparante en open provincie is net als vorig jaarverslag de voortgang van de effecten van ons beleid inzichtelijk gemaakt (de indicatoren). We doen dit door een signalering te geven in de voortgang en de trend van de indicatoren. In de digitale jaarrekening is dit opgenomen op de hoofdpagina, waarmee het mogelijk is eigen selecties te maken om zelf gewenste informatie te tonen.

Voortgang

onbekend

goed

aandachtspunt

niet volgens planning

Trend

onbekend

stabiel

positieve ontwikkeling

  Negatieve ontwikkeling

Voortgang:
Met een stoplichtscore geven we aan of een streefwaarde volgens planning is gehaald. Deze score wordt daarna verder toegelicht (cijfermatig zoals percentages, bedragen, hectares; alsook in tekst).

Het hoeft niet zo te zijn dat de meetwaarde minimaal gelijk moet zijn aan de streefwaarde om een goed te kunnen scoren. Dat hangt af van het uitgangspunt dat bij de bepaling van de streefwaarde is gehanteerd. In de toelichting wordt dat inzicht verschaft. Bijvoorbeeld als de streefwaarde is om 26.850 m2 te scoren en de meetwaarde is 26.700 m2 kan deze als goed zijn neergezet.

Trend: Bij de weergave van de trend is gekeken naar hoe de meetwaarde zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de vorige meting. Dit kan positief of negatief zijn. De grafische weergave geeft direct duidelijk weer hoe de trend is. In sommige gevallen is een lagere meetwaarde namelijk juist een positieve ontwikkeling.

De jaarrekening bestaat uit:

 • De programmarekening met een toelichting per programma op de begrotingswijzigingen (voorjaarsnota en najaarsnota) en de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging.
 • De balans en de toelichting op de balans.
 • De SISA-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.
 • Overzicht van lasten en baten per taakveld.

In de jaarrekening zijn veel optellingen opgenomen. Voor deze tabellen geldt dat als gevolg van afronding de som der delen kan afwijken van het totaal.

De controle van de accountant op getrouwheid en rechtmatigheid richt zich op de jaarrekening. De accountant stelt tevens vast dat het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening.

Door de samenvoeging van alle onderdelen, waarvan de meeste zijn voorgeschreven in het BBV, vormen de jaarstukken een omvangrijk boekwerk. De jaarstukken worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website http://www.begrotingzuidholland.nl/

In de jaarstukken is de informatie vanuit de verschillende programma’s bijeengebracht in de Kijklijnen. Hiermee wordt de lezer een snel en compleet overzicht geboden over:

 • de stand van zaken rond de extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland;
 • de voortgang rond de extra ambities in de Begroting 2018;
 • de stand van zaken rond de strategische verkenningen diepte-investeringen;
 • de aanwending van het ingestelde alertheidsbudget.