Jaarverslag 2018

Paragraaf Lokale heffingen

Toelichting op de heffingen

De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland oplegt op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, Precariobelasting, Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo), Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2017 en de heffing voor Grondwaterbeheer. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige drie heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten.

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Primaire Begroting 2018

Bijgestelde Begroting 2018

Jaarrekening 2018

Vergelijk Begroting na wijziging Jaarrekening 2018

Grondwaterbeheer

780

490

490

451

39

Opcenten motorrijtuigenbelasting

333.316

330.500

337.000

338.252

-1.252

Precario en leges

1.253

1.050

1.050

1.034

16

Uitvoering WABO

1.510

3.200

3.200

3.031

169

Wet Natuur

331

635

480

287

193

Totaal

337.192

335.875

342.220

343.055

-835

Paragraaf Lokale heffingen