Jaarverslag 2018

5. Incidentele baten en lasten

Programma 1

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

1-1

Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

1.108

478

1-2

Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

4.536

4.316

1-3

Recreatie en groenbeleving

15.000

154

Ontwikkelopgave RodS en UPG

409

0

Landschapstafels

9.654

0

Beheer en afkoop PRG's

3.505

133

Innovatie in recreatie en groenbeleving

1.214

0

Overige incidentele lasten en baten

218

21

1-4

Natuur en biodiversiteit

40.421

57.175

Ontwikkelopgave EHS en UPG

10.219

1.995

Grondtransacties en exploitatie ontwikkelopgave Natuur

6.156

39.270

Natura2000 en beheermaatregelen PAS

133

133

IODS Midden Delfland

1.553

0

PMR/Midden Ijsselmonde

10.262

10.711

SNL Agrarisch Natuurbeheer

8.642

4.446

Overige incidentele lasten en baten

3.456

620

1-5

Duurzame landbouw

567

1.783

1-6

Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

243

193

CLINSH

115

193

VTH

128

0

Totaal

61.875

64.099

5. Incidentele baten en lasten