Jaarverslag 2018

9. Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV)- en rechten (NUBBR)

A. Borgstellingen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de per 31 december 2018 gewaarborgde geldleningen van zorginstellingen en overige garantstellingen. Dit betreft oude garantstellingen, in 2018 zijn geen nieuwe garanties verstrekt door de provincie.

Naam instelling
(bedragen x € 1.000)

Oorspronkelijk
bedrag

Stand
31-12-2017

Stand
31-12-2018

Percentage
garantstellingen

Garantstelling zorginstellingen

St. Verpleeghuis Alblasserwaard W. Sliedrecht

8.359

2.090

1.791

100%

Subtotaal zorginstellingen

8.359

2.090

1.791

Garantstelling overige

Waterbus (Aquabus b.v.)

8.869

5.010

4.490

100%

Groenfonds

5.340

4.260

3.738

Subtotaal overige

14.209

9.270

8.228

Totaal gewaarborgd

22.568

11.360

10.019

Naast bovenstaande directe garantstellingen staat de provincie als deelnemer van gemeenschappelijke regelingen indirect garant voor eventuele schulden van deze GR's (dit op grond van bepalingen in de Provinciewet en Wet Gemeenschappelijke Regelingen).

9. Niet uit de balans blijkende verplichtingen (NUBBV)- en rechten (NUBBR)