Programma 1. Groen, Waterrijk en Schoon

Naar een klimaatadaptieve Delta
Vanwege haar ligging in de delta's en grotendeels beneden de zeespiegel, is Zuid-Holland extra kwetsbaar voor gevolgen van de klimaatverandering. Dreiging van overstromingen, extreme neerslag en lange perioden van hitte en droogte zullen steeds meer voorkomen. Dit alles beïnvloedt onze leefomgeving en de kwaliteit en beschikbaarheid van ons water. In sommige gebieden leidt dit tot verzilting en tekorten aan zoet water en in stedelijke gebieden tot hittestress en wateroverlast. Daarnaast daalt de bodem in gebieden met veen en of slappe bodem: zowel in het landelijk als stedelijk gebied. Dit heeft steeds grotere gevolgen voor de kosten van aanleg en onderhoud van infrastructuur en de fundering van woningen, voor de huidige agrarische bedrijven en ook overige bedrijven. We willen onze fysieke leefomgeving zo inrichten dat deze bestand is tegen klimaatveranderingen en bodemdaling.

Aantrekkelijke, schone en veilige leefomgeving
De combinatie van het kenmerkende kust-, veenweide- en rivierdeltalandschap, waarin steden en landschap met elkaar verweven zijn, maakt onze provincie veelzijdig en uniek. Dit landschap, de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving, staan onder druk door het groeiend aantal inwoners, economische ontwikkeling en de klimaatverandering. De landbouwsector, op veel plaatsen drager van het landschap, heeft te kampen met bodemdaling en druk op schaalvergroting vanuit de wereldmarkt. In metropolitane regio’s is een aantrekkelijk landelijk gebied en een schone en veilige leefomgeving een belangrijke vestigingsfactor voor mensen en bedrijven. Een groene leefomgeving draagt bij aan een gezonde leefstijl van de inwoners van Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland zet zich in voor het versterken van de biodiversiteit, het landschap beleefbaar te maken, te benutten en te beschermen. We willen de kwaliteit van de leefomgeving versterken door natuur, water, recreatie, landbouw, verstedelijking en economie in samenhang te bezien.

Om dit te bereiken heeft de provincie Zuid-Holland een Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (RGBL) met Uitvoeringsagenda (UA) uitgewerkt. Visie en UA zijn door Provinciale Staten op 20 februari 2019 vastgesteld. In de nieuwe Visie RGBL staat beschreven op welke manier de provincie bij voorkeur de groenopgave realiseert: zoveel mogelijk met en door de partners en/of gebiedspartijen. Naast de Visie RGBL is een Uitvoeringsagenda opgesteld en uitgewerkt. In de Uitvoeringsagenda is een hoofdstuk opgenomen: intensivering van de groenblauwe opgave voor 2019. Daarnaast is een doorkijk opgenomen voor de opgave in de jaren daarna. De Uitvoeringsagenda richt zich op een viertal opgaven:

 1. Verduurzamen van de landbouw
 2. Transitie naar een groen en waterrijk stedelijk landschap en infrastructuur
 3. Aantrekkelijk en gezond verbinden in een waterrijk Zuid-Holland
 4. Natuurrijk Zuid-Holland

Kern van de Visie RGBL en UA vormt de ambitie van de provincie Zuid-Holland om het biodiversiteitsverlies om te buigen naar een beweging van herstel. Deze beweging is alleen haalbaar als wordt gekozen voor een integrale, samenhangende aanpak én samenwerking met onze partners.

Na vaststelling van de nieuwe Visie met Uitvoeringsagenda is het de bedoeling dat integraal gewerkt wordt aan genoemde opgaven. De voorliggende terugblik op 2018 richt zich nog voornamelijk op de lopende, huidige programma’s: recreatie en groenbeleving, natuur en biodiversiteit en duurzame landbouw. Het is de verwachting dat de volgende jaarstukken een integraler karakter krijgen.

Realisatie lasten & baten

Lasten

91 %

Baten

111 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

94 %

Onttrekkingen

63 %

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

198.133

-14.520

183.613

167.457

16.157

91%

Baten

74.671

-7.572

67.098

74.600

-7.502

111%

Subtotaal baten en lasten

123.462

-6.948

116.515

92.856

23.658

Toevoeging aan reserves

27.561

28.667

56.228

52.890

3.338

94%

Onttrekking aan reserves

34.058

18.720

52.778

33.326

19.452

63%

Subtotaal reserves

-6.497

9.947

3.450

19.564

-16.113

Resultaat

116.965

3.000

119.965

112.420

7.545

94%

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • Doel 1.1 Duurzaam beschermd tegen overstromingen en wateroverlast

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  78 %
  (+€844)

  Baten

  86 %
  (+€75)
  Prestatieindicatoren
  2
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0
 • Doel 1.2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond. en oppervlaktewater

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  100 %
  (+€30)

  Baten

  95 %
  (+€230)
  Prestatieindicatoren
  1
  0
  1
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  1
 • Doel 1.3 Recreatie en groenbeleving

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  73 %
  (+€9.998)

  Baten

  107 %
  (-€21)
  Prestatieindicatoren
  6
  0
  0
  5
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  2
 • Doel 1.4 Natuur en biodiversiteit

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  107 %
  (-€4.820)

  Baten

  112 %
  (-€6.725)
  Prestatieindicatoren
  3
  4
  0
  0
  Effectindicatoren
  1
  2
  0
  1
 • Doel 1.5 Duurzame landbouw

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  18 %
  (+€6.726)

  Baten

  118 %
  (-€267)
  Prestatieindicatoren
  6
  1
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  1
 • Doel 1.6 Een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  95 %
  (+€3.379)

  Baten

  121 %
  (-€793)
  Prestatieindicatoren
  16
  7
  6
  1
  Effectindicatoren
  4
  0
  0
  0