Jaarverslag 2018

8. Balans

Reserves uitgesplitst naar doel

In onderstaand overzicht is voor alle reserves inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen en onttrekkingen er hebben plaatsgevonden. Hierbij is tevens aangegeven bij welk doel deze toevoegingen en onttrekkingen zijn verantwoord.

Reservenaam
(bedragen x € 1.000)

Doel

Toevoeging

Onttrekking

Saldo mutaties

Algemene reserve

Algemene reserve

DOEL 5-1

43.326

61.296

-17.970

Programmareserve 1

Groene ambities

DOEL 1-1

0

150

-150

Groene ambities

DOEL 1-3

881

7.889

-7.008

Groene ambities

DOEL 1-4

5.900

7.323

-1.423

Groene ambities

DOEL 1-5

190

-3.978

4.168

Groene ambities

DOEL 3-4

0

-191

191

Sanering glastuinbouw

DOEL 1-5

0

347

-347

Sanering glastuinbouw

DOEL 3-3

0

1.637

-1.637

Luchtkwaliteit (NSL)

DOEL 1-6

0

45

-45

Vlietland

DOEL 1-3

0

90

-90

Decentralisatieakkoord natuur

DOEL 1-3

0

-97

97

Decentralisatieakkoord natuur

DOEL 1-5

0

8

-8

Apparaatslasten DLG

DOEL 5-1

3.250

3.398

-148

Natuurcompensatie

DOEL 1-4

0

36

-36

Milieuaspecten omgevingbeleid

DOEL 1-6

0

491

-491

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-2

346

0

346

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-3

0

990

-990

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-4

1.256

0

1.256

Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

DOEL 1-5

38

0

38

Reserve Ontwikkelopgave natuur

DOEL 1-4

33.774

5.269

28.505

Reserve Ontwikkelopgave natuur

DOEL 2-1

0

0

0

Omgevingsveiligheid

DOEL 1-6

10.185

10.378

-193

IODS

DOEL 1-4

0

1.352

-1.352

Programmamanagement Kustontwikkeling

DOEL 1-1

0

321

-321

Zandmotor

DOEL 1-1

321

164

157

Frictiekosten RUD

DOEL 1-6

0

182

-182

Programmareserve 2

Milieueisen openbaar vervoer

DOEL 2-2

0

1.260

-1.260

Egalisatiereserve expl proj PZI

DOEL 2-1

0

8.618

-8.618

Bereikbaarheid

DOEL 2-1

16.107

7.957

8.150

Bereikbaarheid

DOEL 2-2

0

2.090

-2.090

Mobiliteit

DOEL 2-1

5.301

3.408

1.893

Mobiliteit

DOEL 2-2

10.530

57

10.473

Risicoreserve Revolverend Verenfonds

DOEL 2-2

1.200

0

1.200

Egalisatiereserve beheer & onderhoud

DOEL 2-1

16.610

0

16.610

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

DOEL 1-3

0

800

-800

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

DOEL 2-1

0

1.871

-1.871

Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)

DOEL 3-6

0

496

-496

Programmareserve 3

Meerjarenplan Bodemsanering

DOEL 1-4

0

176

-176

Meerjarenplan Bodemsanering

DOEL 3-7

3.933

5.590

-1.658

Bedrijventerreinen

DOEL 3-5

1.860

-349

2.209

Alt.locatie Hoeksche Waard

DOEL 3-5

0

6.570

-6.570

Mitigatie/Energie

DOEL 3-2

270

723

-454

Overcommittering OP-West

DOEL 3-1

1.220

0

1.220

Interreg-cofinanciering EFRO

DOEL 3-1

0

2.523

-2.523

Greendeal Zonnepanelen-asbest

DOEL 3-2

0

467

-467

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 1-1

0

33

-33

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 1-4

0

57

-57

Res Project duurz ontw. Zuidplaspold

DOEL 3-3

0

244

-244

Regionale netwerken topsectoren

DOEL 3-1

750

840

-90

Risicoreserve Energiefonds

DOEL 3-2

9.125

610

8.515

Versterking economie

DOEL 3-1

3.400

6.362

-2.962

Versterking economie

DOEL 3-2

0

13

-13

Versterking economie

DOEL 3-5

0

75

-75

Versterking economie

DOEL 5-1

0

4.125

-4.125

MIT MKB Innovatiestimulering topsect

DOEL 3-1

6.400

4.120

2.280

Implementatie Omgevingswet

DOEL 3-3

0

1.292

-1.292

Opstellen integrale onderzoeksagenda

DOEL 3-3

300

207

93

Regionale gebiedsgerichte projecten

DOEL 4-1

0

2.839

-2.839

Zuidelijke Randstad

DOEL 4-1

89

11

78

Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb

DOEL 3-2

422

0

422

Risicoreserve RegMed XB

DOEL 3-1

1.200

0

1.200

Risicoreserve Waste to Chemistry

DOEL 3-1

3.000

0

3.000

Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone

DOEL 3-5

0

1.500

-1.500

IRP Goeree-Overflakkee

DOEL 1-2

0

151

-151

IRP Goeree-Overflakkee

DOEL 3-3

0

100

-100

Programmareserve 4

Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen

DOEL 3-6

6.000

3.136

2.864

Overzichten, middelen en overhead

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

DOEL 2-1

2.235

374

1.860

Egalisatiereserve afschrijvingslst.

DOEL 5-1

43.966

2.917

41.048

Alertheidsbudget

DOEL 1-6

0

573

-573

Alertheidsbudget

DOEL 3-3

0

237

-237

Alertheidsbudget

DOEL 5-1

5.000

1.490

3.510

#Strategische investeringen

DOEL 1-1

0

513

-513

#Strategische investeringen

DOEL 3-1

0

312

-312

#Strategische investeringen

DOEL 3-2

0

400

-400

#Strategische investeringen

DOEL 3-3

0

97

-97

#Strategische investeringen

DOEL 3-5

0

38

-38

#Strategische investeringen

DOEL 5-1

1.500

140

1.360

Reserve Nazorg stortplaatsen

DOEL 3-7

5.713

0

5.713

Reserve Vitaliteit

DOEL 6-1

261

29

233

Frictiekosten algemeen

DOEL 1-3

0

64

-64

Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.

DOEL 5-1

358

0

358

Kickstart

DOEL 6-1

80

350

-269

Eindtotaal

246.295

172.607

73.688

8.4 Staat van reserves