Overzicht Overhead

De overhead maakt geen deel uit van het resultaat van Overzichten en Middelen en wordt hier als een apart overzicht gepresenteerd.

Binnen de bedrijfsvoering zet de provincie zich in 2018 verder in op een intensivering van de kwaliteit van haar ICT. De intensivering betreft met name informatiebeveiliging, datawarehouse en nieuwe functionaliteiten, alsmede het werven van medewerkers op functies die inspelen op de zich snel ontwikkelende ICT-wereld. Hierdoor nemen de ICT-lasten toe, die binnen de bedrijfsvoering in 2018 worden opgevangen. In 2019 gaat deze lijn verder door, waarbij in de begroting extra budget wordt gevraagd voor capaciteit en ICT-middelen –en projecten.

Realisatie lasten & baten

Lasten

105 %

Baten

227 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

100 %

Onttrekkingen

70 %

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

86.615

838

87.452

92.189

-4.737

105%

Baten

2.204

150

2.354

5.342

-2.987

227%

Subtotaal baten en lasten

84.411

687

85.098

86.848

-1.750

Toevoeging aan reserves

0

342

342

342

0

100%

Onttrekking aan reserves

0

538

538

379

160

70%

Subtotaal reserves

0

-197

-197

-37

-160

Resultaat

84.411

491

84.901

86.811

-1.910

102%

Toelichting overzicht overhead

De baten en lasten in het programma overhead hebben een directe relatie tot elkaar daarom worden de afwijkingen gesaldeerd toegelicht.

In 2018 is per saldo € 1,8 mln meer aan lasten overhead gerealiseerd. De afwijkingen betreffen onder andere:

  • € 1,9 mln overschrijding arbeidscapaciteit. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door externe inhuur en onderschrijding op loonkosten en meer baten ontvangen voor detacheringen en vergoedingen UWV.
  • € 0,2 mln onderschrijding op het budget voor de Kwaliteitsimpuls. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door lagere materiële uitgaven voor opdrachten in het kader van de kwaliteitsverbetering van de organisatie.
  • € 0,4 mln onderschrijding op de overige lasten.
  • € 0,3 mln werknemersbijdragen, OV-abonnementen en overige baten.
  • € 0,8 mln projectkosten. Oude planvorming rondom renovatie C-gebouw is in eerdere jaren verwerkt op onderhanden werk (investeringen). In het najaar 2018 is een nieuw plan rondom renovatie C-gebouw door Provinciale Staten goedgekeurd. Dit nieuwe plan sluit onvoldoende aan bij het oude plan, waardoor de kosten van het oude plan vanuit regelgeving versneld dienen te worden afgewikkeld in 2018. In 2019 leidt dit tot een verlaging van investeringen en vanaf 2020 tot lagere kapitaalslasten. In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen-Gebouwen is een beleidsmatige toelichting op onderhoud opgenomen.

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve
(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

PR OMO  Reserve Vitaliteit

0

261

261

261

0

PR OMO  Kickstart

0

80

80

80

0

Totaal toevoeging aan reserve

0

342

342

342

0

PR OMO  Reserve Vitaliteit

0

61

61

29

33

PR OMO  Jonge ambtenaren

0

85

85

0

85

PR OMO  Kickstart

0

392

392

350

42

Totaal onttrekking aan  reserve

0

538

538

379

160

Saldo reserves

0

-197

-197

-37

-160

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op