Jaarverslag 2018

Voortgang m.b.t. de extra ambities in de Begroting 2018

Bij de behandeling van de Begroting 2018 zijn een aantal moties en amendementen aangenomen, waarmee extra ambities aan de begroting zijn toegevoegd.
In deze kijklijn wordt een totaaloverzicht gegeven van deze extra ambities, gevolgd door een nadere toelichting op de huidige stand van zaken.

Nr

Onderwerp

Doel

1

(Motie 724) Investeren in economische innovatie

3.1

2

(Motie 729) Gelijktrekken OV-tarieven provinciale concessies

2.2

3

Klimaatinstituut

3.1

4

Detailhandel

3.1

5

(Motie 761) Verhogen budget erfgoed

3.6

6

(Motie 755) Restauratie rijksmonumenten

3.6

7

Risicoreservering Warmte Participatiefonds

8

(Amendement 582) Verlaging opcenten

9

(Amendement 578) Verlaging tarieven OV

2.2

10

(Amendement 582) RegMed XB

3.1

11

(Amendement 582) Campusregeling

3.1

12

(Amendement 582) Proceskosten verkenningen diepte-investeringen

13

(Amendement 582) Alertheidsbudget

14

(Amendement 577) Cofinancieren Rijksmiddelen investeren fietsinfrastructuur

2.1

15

Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw

3.2

Toelichting
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de voorstellen.

1. Investeren in economische innovatie

  • Bij de vaststelling van de Kadernota 2018 hebben PS motie 724 Investeren in economische innovatie aangenomen. De verwerking in de begroting richt zich op extra middelen voor het MKB via de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) en voor Fieldlabs. Voor MKB-MIT is € 12 mln extra beschikbaar gesteld, waarvan € 6 mln in 2018 en € 6 mln in 2019. Bij Najaarsnota 2018 is aangegeven dat er van de € 6 mln voor 2018 € 2,5 mln minder nodig is omdat het ministerie van EZK haar cofinanciering heeft verhoogd. Deze extra investering is in 2018 ingezet voor de MIT haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten.
  • Met motie 724 bij Kadernota 2018 is naast de eerdere € 3,5 mln nog eens € 2 mln extra beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het programma Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland (afgekort SMITZH). Het gaat in totaal om  € 5,5 mln. Zie verder de toelichting bij 'Wat hebben we bereikt'.

2. Gelijktrekken OV-tarieven provinciale concessies
Op 1 januari 2018 zijn de kilometertarieven voor het OV in de concessie ZHN verlaagd naar het niveau in de concessies Drechtsteden, Alblasserwaard Vijfheerenlanden (DAV) en HWGO. Met behulp van een extern bureau is de opbrengstderving bepaald en is er overeenstemming met Arriva over de vergoeding die de provincie hiervoor betaalt.

3. Klimaatinstituut
Voor huisvesting van het VN Expertisecentrum voor klimaatadaptatie GCA is aan de gemeente Rotterdam in 2018 een subsidie verleend van € 250.000. De verdere toelichting is opgenomen onder ‘Wat hebben we bereikt’.

4. Detailhandel
In 2018 is de ruimtelijke vertaling van de Discussienota Detailhandel in de Visie ruimte en mobiliteit afgerond. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het Actieplan Detailhandel. Er is een subsidieregeling planvorming detailhandel opgesteld. Er zijn circa 30 aanvragen gehonoreerd. Er zijn plannen van aanpak gemaakt voor de onderwerpen ‘Stimuleren regionale samenwerking en programmering’ en ‘Kennis en Informatie’. Ook heeft een evaluatie van de Adviescommissie Detailhandel plaats gevonden. Tenslotte hebben veel acties plaats gevonden op locatieniveau om de winkelleegstand in centra aan te pakken, zoals in Bodegraven en Oud Beijerland.

In het kader van het traject ‘Versnellen, Voorspellen, Vertellen’ heeft een onderzoek plaats gevonden naar het functioneren van de Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV: ‘woonboulevards’). In 2019 worden de aanbevelingen uit het onderzoek nader uitgewerkt. Vooruitlopend hierop is via een amendement al € 3 mln beschikbaar gesteld voor de aanpak van Verstedelijking en PDV-locaties op locatieniveau. Het Koopstromenonderzoek 2018 is uitgevoerd waarvan de resultaten begin 2019 worden gepubliceerd.

5. Verhogen budget erfgoed
In 2018 zijn via de voorjaarsnota structurele middelen toegevoegd voor inzet van de Monumentenwacht Zuid-Holland (€ 0,1 mln) voor de technische monitoring van de restauraties van rijksmonumenten waar de provincie subsidie aan verstrekt. Verder is het structurele budget voor het archeologisch depot verhoogd in verband met toegenomen kosten voor opslag, conservering en digitalisering.
Ook is in 2018 verzocht om compensatie van de verlaagde rijksbijdrage voor de restauratie van rijksmonumenten (wegens een nieuwe verdeelsleutel over de provincies) en is gevraagd om ophoging en het structureel maken van de middelen voor cultureel erfgoed. Dit is verwerkt in de Begroting 2019.

6. Restauratie rijksmonumenten
Bij de behandeling van de provinciale Begroting 2018 is de motie ‘ Aanbod aan het Rijk inzake restauratie Rijksmonumenten (Motienummer 755)’ aangenomen.
In het Regeerakkoord is € 95 mln extra vrijgemaakt voor de restauraties en verduurzaming van rijksmonumenten in Nederland voor de jaren 2018-2021. GS hebben daartoe een brief aan de minister gestuurd om vroegtijdig enkele grote Zuid-Hollandse rijksmonumenten die behoefte hebben aan restauratie en herbestemming onder de aandacht brengen (op basis van de Erfgoedmonitor en contact met de monumenteigenaren). GS hebben met de begroting
€ 3 mln aan provinciale middelen vrijgesteld, die ingezet kunnen worden voor deze restauratieprojecten. Daarnaast zijn de provincies in IPO-verband betrokken bij de invulling van de verdere inzet van deze restauratiemiddelen.

Wegens tijdgebrek heeft het ministerie in juni zijn eigen keuze gemaakt in de te subsidiëren restauratieprojecten in 2018. Er is € 34 mln uitgetrokken voor 27 projecten in Nederland die onmiddellijk uitgevoerd kunnen worden. Van de 27 projecten vinden er 3  in Zuid-Holland plaats, te weten de Nieuwe kerk in Den Haag, Parochiekerk OLV in Oude Tonge en Schiekade 77 in Rotterdam.
In 2019 volgt een open regeling voor de resterende € 65 mln (voor 2019-2021) . Wij zullen de eigenaren helpen bij het indienen van een aanvraag, waarbij de vrijgestelde € 3 mln ingezet kan worden als cofinanciering. De lijst met grote restauratieprojecten in Zuid-Holland is actueel gehouden, waarin de eerdere voorgestelde projecten in de Ministerbrief zijn opgenomen.

7. Risicoreservering Warmteparticipatiefonds
De verhoging van de storting in de risicoreserve Energiefonds met € 3,1 mln naar een totaal storting in 2018 van € 9,1 mln heeft conform begroting 2018 plaatsgevonden.

8. Verlaging opcenten
Zie de toelichting bij de extra investering in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland Beperkte verlaging opcenten op de Motorrijtuigenbelasting.

9. Verlaging tarieven  OV
Na de zomer van 2018 zijn op basis van amendement 578 de kilometertarieven in de concessie Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee (HWGO) en Zuid-Holland Noord (ZHN) en bij de Waterbus verlaagd naar prijspeil 2015. Provinciale Staten zijn hierover op 16 oktober per GS-brief geïnformeerd. Er is overeenstemming bereikt over de vergoeding die de provincie betaalt aan de betrokken vervoerbedrijven Connexxion, Arriva en Aquabus. Op 9 december is de tariefverlaging doorgevoerd in de concessie Drechtsteden, Molenlanden, Gorinchem (DMG). Voor deze concessie dient de dervingsvergoeding nog te worden bepaald.

10. Versterking Life Sciences & Health – Regeneratieve Geneeskunde
In de Begroting 2018 is een reservering van € 1,2 mln opgenomen voor een nader te concretiseren investeringsbeslissing op het gebied van regeneratieve geneeskunde, gericht op het herstellen van zieke weefsels en organen. Dit zou mogelijk kunnen worden ingezet voor een investering in de hoogwaardige en unieke celontwikkel- en productiefaciliteit bij het LUMC, tevens partner in RegMed XB. In de Voorjaarsnota 2018 hebben wij aangegeven dat de ontwikkeling van deze faciliteit langer duurt dan verwacht. De business case wordt momenteel nog uitgewerkt. De € 1,2 mln blijft daarom voorlopig in de reserve. Gedeputeerde Staten zullen de investeringsbeslissing te zijner tijd aan Provinciale Staten voorleggen.

11. Campusregeling
Via Amendement 582 is naast de eerdere € 1,5 mln nog eens € 1,5 mln beschikbaar gesteld voor campusontwikkeling in Zuid-Holland. Voor de besteding van deze middelen is in 2018 de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland vastgesteld. Zie verder de toelichting bij 'Extra investeringen in een schoner, schoner en sterker Zuid-Holland'.

12. Proceskosten verkenningen diepte-investeringen
Is conform verwerkt in de begroting

13. Alertheidsbudget
Zie kijklijn alertheidsbudget

14. Co-financieren Rijksmiddelen investeren fietsinfrastructuur
In november 2018 heeft de minister van I&W tijdens het MIRT-overleg bekend gemaakt dat 13 van de 14 door Zuid-Holland aangevraagde stations in aanmerking komen voor een bijdrage. Voor de stations Leiden en Dordrecht betreft het een bijdrage in de planontwikkeling. Daarmee zijn de middelen beschikbaar om de uitvoering verder voor te bereiden.

15. Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw
De provincie zet in de gebouwde omgeving van Zuid-Holland capaciteit in om het proces om in gemeenten te komen tot Transitie Visies Warmte waarin de kaders uit de Regionale Energie Strategieën worden vertaald naar alle individuele gemeenten. De procesadviseurs ondersteunen bij het inrichten van processen, kennisuitwisseling en het delen van best practices.

Kijklijnen