Jaarverslag 2018

Alertheidsbudget

De kijklijn Alertheidsbudget geeft inzicht in de mutaties en uitputting van het alertheidsbudget. Bij Begroting 2018 is voor 2018 en 2019 € 5 mln vrijgemaakt (€ 10 mln totaal) en gestort in de reserve Alertheidsbudget, in afwachting van concrete voorstellen.

Het afwegingskader waaraan de voorstellen getoetst worden, bestaat uit een aantal criteria (zie voor uitgebreidere toelichting de GS-brief d.d. 13-2-2018, PZH-2018-637853761):

  • aansluiting op het coalitieakkoord,
  • urgentie,
  • regionaal draagvlak,
  • financiële dekking is niet mogelijk vanuit bestaande programma’s,
  • meerwaarde van en voor PZH,
  • indien mogelijk: maatschappelijk effect tijdens deze coalitieperiode.

Hier volgt een toelichting op de inzet van het Alertheidsbudget

Doel

(bedragen x € 1.000)

Primaire Begroting 2018

Bijgestelde Begroting 2018 t/m VJN

Bijgestelde Begroting 2018 t/m NJN

Realisatie 2018

Reserve alertheidsbudget

5.000

5.000

5.000

5.000

1.6

Clinsh

0

-600

-600

-573

3.1

Leerpark Drechtsteden

0

-100

-100

0

3.1

Greenports

0

-300

-300

0

3.1

Sron

0

-500

0

0

3.1

Space campus Noordwijk

0

-1.000

0

0

3.1

Equestrum

0

0

-100

0

3.3

Gebiedsontwikkeling spoorzone

0

-500

-500

0

3.3

Complexe binnenstedelijke herontwikkelingslocaties

0

-500

-500

-156

3.3

Traject verkenner Krimpenerwaard

0

0

-100

-81

3.6

Fort Prins Frederik

0

0

-100

0

5.1

Vrijval naar algemene reserve

0

0

0

-1.490

Restant reserve

5.000

1.500

2.700

2.700

Clinsh
Voor het Europese LIFE project CLean INland SHipping (CLINSH) heeft in 2018 een aanbesteding plaatsgevonden en zijn voor dit project nog zeven binnenvaartschepen gegund die gemonitord kunnen worden. Dit is gedaan om de validiteit van de data te waarborgen.
Het alertheidsbudget is ingezet om de extra kosten op te vangen

Leerpark Drechtsteden
De (beperkte) aanloopkosten manifesteerden zich niet zoals gepland.
Voor 2018 zijn de wel gemaakte kosten (aantrekken belegger) door de gemeente zelf gedragen.

Greenports
In 2018 hebben verschillende partners van de Greenport West-Holland het innovatiepact getekend. Doel van het innovatiepact is om de samenwerking op het gebied van innovatie tussen netwerkpartijen in de Greenport West-Holland te versterken. Het gaat om innovatiethema’s, zoals emissieloos produceren, biobased greenports, slimme ketens, gezondheid en geluk. Het innovatiepact is een invulling van het programma Feeding & Greening the Megacities van de Economic Board Zuid-Holland.
De bijdrage van € 0,1 mln voor 2018 is gebruikt om een programmaregisseur aan te stellen. Deze bijdrage is ten laste van programma 3 gebracht. Via het innovatiepact worden er continu verbindingen gelegd tussen ondernemers, overheden en onderzoekers en scholen. Dit leidt tot nieuwe projecten, betere verspreiding van kennis en betere samenwerking. Het innovatiepact is door de 42 deelnemende partijen getekend tot en met minimaal 2020.. De bijdrage voor KCP (KennisCentrum Plantenstoffen) is voor het overgrote deel uitgesteld wegens tijdelijke problemen in de bedrijfsvoering van het KCP.

S-RON en Space campus Noordwijk
Bij Voorjaarsnota 2018 hebben PS ingestemd met het voorstel van GS om maximaal € 7 mln beschikbaar te stellen in verband met de herhuisvesting van het Netherlands Institute for Space Research (SRON) begin 2021 van Utrecht naar de campus in Leiden. De subsidie is begin 2019 verleend.

In september 2018 is de Regio Deal ‘ESTEC en Space Campus Noordwijk’ ondertekend door provincie, Rijk en
gemeente Noordwijk wat tot een gezamenlijk investering leidt om de deze cluster mogelijk te maken. Zie verder de toelichting bij 'Wat hebben we bereikt'.

Equestrum
Nadat PS op 17 oktober 2018 akkoord hebben gegeven op het beschikbaar stellen van de incidentele subsidie ad € 0,3 mln, heeft Equestrum op 12 november een concept-aanvraag ingediend. Deze is op 6 december besproken en na aanpassingen op 21 december formeel ingediend. Formele toekenning in 2018 bleek toen niet meer haalbaar, dit zal in januari 2019 plaatsvinden. De start van het project is voorzien per 1 januari 2019.

Gebiedsontwikkeling spoorzone
Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het oplijnen van de publieke partners (gemeenten). In 2019 zal het proces verder worden gebracht in overleg met marktpartijen en andere belangrijke stakeholders (zoals NS en Prorail).  Het optuigen van de gebiedsontwikkeling Spoorzone vergt komende 1-1,5 jaar inzet van provinciale menskracht en resterende (reeds gereserveerde) middelen. In 2019 worden masterplannen opgesteld, verder uitgewerkt en met elkaar in verband gebracht. Een deel van de middelen is bedoeld om met marktpartijen creatieve/innovatieve oplossingen aan te dragen voor het verstedelijken en verdichten nabij spoor (met in acht nemen van milieu en veiligheidszones). De beperkte kosten die in 2018 gemaakt zijn, zijn niet ten laste van het alertheidsbudget geboekt. In 2019 zal het resterende bedrag van € 465.000 beschikbaar blijven voor de Spoorzone.

Complexe binnenstedelijke herontwikkelingslocaties
Van de bij de voorjaarsnota beschikbaar gestelde € 0,5 mln is in 2018 slechts een deel (€ 0,1 mln) benut. De middelen zijn ingezet voor ondersteuning bij de totstandkoming van de vooruit- en terugblik bedrijventerreinenbeleid 2019, een onderzoek naar integrale woon-werkvisies, de rapportage kantoren en de monitor bedrijventerreinen. De reden voor onder-budget was dat sommige gebiedsontwikkelingen langer op zich lieten wachten dan oorspronkelijk verwacht. Ook de bemensing van de ‘vliegende brigade” vergde meer tijd dan verwacht. Het laatste kwartaal van 2018 heeft de werving plaatsgevonden en begin 2019 starten er bij twee gemeenten medewerkers specifiek gericht op versnelling woningbouw / realisatie locaties.

Traject verkenner Krimpenerwaard

In het kader van het verkenningstraject in de Krimpenerwaard is een bedrag van €125.000 door de provincie ingezet als bijdrage aan de proceskosten. Het traject betreft een intensief gebiedsproces, samen met bewoners, ondernemers, agrariërs, natuurorganisaties en jongeren om te komen tot een toekomstagenda voor dit gebied. Het resultaat, de toekomstagenda, van dit traject is vastgelegd in de publicatie “Panorama Krimpenerwaard”.

Fort Prins Frederik
In 2018 hebben PS ingestemd met incidentele middelen voor 2018 en 2019 voor het Fort Prins Frederik van in totaal € 175.000 uit het Alertheidsbudget. De middelen zijn bestemd voor de aankoop van particuliere percelen om de oostzijde van de vestingvoet van het fort vrij te maken van bebouwing. Met de middelen wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. De aankoop van de gronden loopt in 2018 conform verwachting. De ingezette middelen ad € 0,1 mln zijn vanuit programma 3 gedekt.

Vrijval naar de algemene reserve
Bij Begroting 2019 is de reserve voor het alertheidsbudget komen te vervallen. In de begroting 2019 werd bij het opheffen van de reserve rekening gehouden met een vrijval van het begrote eindsaldo van de reserve per eind 2018 van € 2,7 mln. Omdat in 2018 voor een aantal goedgekeurde voorstellen geen uitgaven hebben plaatsgevonden valt dat niet uitgegeven deel van de reserve van € 1,5 mln vrij in 2018. Hierdoor is het eindsaldo voor de reserve per eind 2018 weer het bedrag ad. € 2,7 mln aan restant reserve waar in de begroting 2019 rekening mee werd gehouden.

Kijklijnen