Jaarverslag 2018

Paragraaf EU-subsidies

Inleiding

Europese subsidies zijn een belangrijke bron bij de realisatie van onze regionale ambities. In de lopende Europese begrotingsperiode 2014-2020 is inmiddels al voor bijna € 1 miljard aan Europese subsidies geland in Zuid-Holland. Hiermee zal de "eindscore" voor Zuid-Holland in de Europese begrotingsperiode 2014-2020 hoger uitvallen dan de vorige begrotingsperiode 2007-2013. Het betreft onder andere middelen voor R&D (Horizon 2020) en Trans Europese netwerken. Er zijn ook middelen uit programma’s waarop we als provincie direct invloed hebben, waarvan deze paragraaf het overzicht biedt.

Europese subsidieprogramma’s periode 2014-2020 in relatie tot prestatie-indicator 4.1.7.a
(bedragen x € 1 mln EU-bijdragen)

Kansen voor West II (EFRO)

33,8

Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 (ELFPO)

28.5

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer ANLb (ELFPO)

23.7

Interreg

27,7

Overig

5

Totaal

118,7

Rol provincie
De provincie is op drie manieren betrokken bij projecten, die worden gefinancierd met Europese subsidies; door zelf te participeren in een project als eindverantwoordelijke of als partner, door het verlenen van cofinanciering aan een project, of het begeleiden van een project. De uitdaging is de mogelijkheden samen met partners van de provincie te verzilveren. De provincie speelt hierbij een actieve, sturende rol. Binnen diverse programma’s heeft de provincie een rol in de besluitvorming over de toekenning van subsidies. Deze rol is wisselend binnen de verschillende programma’s. Vanaf eind 2015 zijn de eerste Europese projecten binnen de lopende budgetperiode (2014-2020) ten uitvoering gekomen. Deze projecten hebben een meerjarig karakter. Voor meer informatie kijk op de
website van de provincie Zuid-Holland .

Realisatie
Op dit moment ligt de focus bij het van de grond krijgen van voldoende projecten, om 100% van het beschikbare budget te benutten. Daarnaast is het van belang de voortgang van de projecten en de benutting (en uitputting) van de voor Zuid-Holland beschikbare budgetten goed te monitoren. Aangezien de meeste projecten een looptijd hebben van drie jaar is het eind 2017 mogelijk om te rapporteren over de eerste gerealiseerde projecten. Het is mogelijk om in 2020 nog subsidieaanvragen voor projecten in te dienen, die vervolgens een looptijd hebben van maximaal drie jaar. De volledige € 118,7 mln moet dus pas aan het einde van 2023 zijn gerealiseerd.

Paragraaf EU-subsidies