Jaarverslag 2018

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Algemeen
De provincie Zuid-Holland heeft verschillende soorten gebouwen in beheer en onderhoud. Een deel van de gebouwen is eigendom en een deel is gehuurd. Het betreft kantoorpanden op de locaties Den Haag evenals de bedieningscentrales, brug- en sluiswachtershuisjes, dienstwoningen, depots/werven en molens.

Beleid
Provinciale Staten hebben op 3 februari 2016 de Nota Onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel Gebouwen 2016-2019, vastgesteld. Beleidsuitgangspunt is hierbij dat een sober en doelmatig kwaliteitsniveau conform NEN-2767 normering op het wettelijk minimum, conditieniveau 3 wordt gehanteerd. Voor de komende 4 jaar staan de volgende kwaliteitsaspecten centraal: functionaliteit, veiligheid en representatie. In uitwerking op deze nota hebben Gedeputeerde Staten in 2016 het Beheerplan Gebouwen 2016-2019 voor planmatig beheer en onderhoud vastgesteld. Een belangrijk onderdeel is het inzichtelijk hebben van een meerjarenonderhoudsplan. Het ‘Beheerplan Gebouwen’ wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Meerjarenplan
Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en mede gericht op het actueel houden van de genoemde functionaliteiten. Het onderhoud van het provinciehuis is uitgevoerd op basis van het Beheerplan Gebouwen 2016-2019 en is uitgewerkt in een jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).
Het MJOP voor het provinciehuis is geactualiseerd naar de huidige regelgeving  en prijsniveau 2015 en gecorrigeerd voor de periode 2015-2030. Dit is gebruikt  als basis voor het onderhoud, maar vooral om een systeem van planmatig onderhoud te operationaliseren en te optimaliseren. Het vormt mede de basis voor een (kosten) efficiënte aanpak van verbouwingen. Het MJOP is in 2015 vastgesteld. In 2019 wordt het MJOP weer herijkt voor een periode van 4 jaar.

Voor het C-gebouw is in mei 2016 een Visie vastgesteld om in zijn geheel een eigentijds karakter te geven en aandacht te schenken aan het thema duurzaamheid. Vervolgens is in 2017 besloten om het C-gebouw optimaal duurzaam te renoveren. De voorbereidingen voor de renovatie van gebouw C zijn in volle gang. Het renovatieplan, inclusief financieel kader en aanbestedingsstrategie, zijn in april 2018 door GS vastgesteld. In juli 2018 is in het verlengde van de commissie Bestuur en Middelen de Werkgroep renovatie en duurzaamheid gebouw C gevormd. Deze werkgroep adviseert de commissie Bestuur en Middelen over het renovatieplan.

Het renovatieplan is in oktober 2018 ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd, inclusief een verzoek tot aanvullend projectbudget. In deze begroting is, zoals afgesproken in de commissie Bestuur en Middelen en zoals verwerkt in de Kadernota 2018, financieel rekening gehouden met de gevolgen van de renovatie. Dat betekent dat in de kadernota de kapitaallasten zijn verwerkt alsmede verwachte lagere energielasten als gevolg duurzaamheidsmaatregelen in het C-gebouw.

Onderhoud
De reeds uitgevoerde verbouwingsactiviteiten en investeringen vanuit het MJOP en de Strategische Huisvestingsvisie hebben een relatie met de geplande verbouwing van bouwdeel C. Voor de toelichting op de investeringen wordt verwezen naar het onderdeel Investeringen - Overhead. In 2018 zijn de volgende werkzaamheden afgerond:

 • Vervangen kitwerk buitenzijde gebouw D
 • Renovatie Liften gebouw D o.a. motoren en nieuw besturingssysteem
 • Vervangen toegangsdeuren machinekamers gebouw A/B
 • Vervangen verlichting noodtrappenhuizen en vervangen noodverlichting, E gebouw (led verlichting)
 • Vervangen noodverlichting technische ruimtes in de garage (led verlichting)
 • Vervangen C0 2 en LPG-detectie in parkeergarage
 • Vervangen verlichtingsarmaturen parkeerdek (led verlichting) D gebouw
 • Vervangen coax verdeelnetinstallatie centrale antenne provinciehuis
 • Vervangen regelkast hoofd centrale verwarming voor alle gebouwdelen
 • Vervangen bediening noodstroom aggregaat gebouw C
 • Vervangen digitale aansturing klimaatinstallatie gebouw A/B/D en E (gebouwbeheersysteem)

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen