Jaarverslag 2018

Paragraaf Grondbeleid

Verbonden partijen met grondexploitaties of grondposities

De gemeenschappelijke regeling ‘Grondbank RZG Zuidplas’ is eigenaar van aanzienlijke grondposities in dat gebied. De provincie neemt met een aandeel van 40% deel aan de Grondbank, omdat zo sturing gegeven kan worden aan de gewenste ontwikkeling. De Grondbank is het stallingsbedrijf van de strategische grondposities in het projectgebied ‘Zuidplaspolder’. De Grondbank richt zich op het beheer en verkoop van de verworven gronden. Hiervoor wordt periodiek een ‘uitnamestrategiekader’ (USK) vastgesteld. Als gevolg van de vastgoedcrisis en de huidige beleidsdoelstellingen, zijn de ambities bijgesteld en is de waarde van de grondportefeuille beïnvloed. Het verschil in boekwaarde en marktwaarde wordt in de Grondbank gecompenseerd met een verliesvoorziening, die door de deelnemers in hun begrotingen wordt gedragen. De door de provincie getroffen voorziening fluctueert licht mee met de actuele waardering van de gronden in de Grondbank. In maart 2019 wordt duidelijk wat de waarde van de grondportefeuille was per 31 december 2018. Die waarde is maatgevend voor de deelnemers. De Grondbank mag niet langer een verliesvoorziening hebben (van de toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Dat betekent dat de deelnemers door storting de jaarrekening van de Grondbank over het jaar 2018 aanvullen tot 0 (‘niet meer rood staan’). De provincie had naast de voorziening in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing een bedrag opgenomen voor risico’s.  
Deelnemers dragen jaarlijks de rentelasten van de leningenportefeuille van de Grondbank. In 2018 bedroeg het provinciale deel € 0,9 mln.

Paragraaf Grondbeleid