Jaarverslag 2018

Paragraaf Financiering

Leningen uit hoofde van publieke taak

De provincie Zuid-Holland heeft sinds 2012 twee rentedragende leningen uitstaan bij de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Deze leningen zijn verstrekt tot en met 2024 inzake de overdracht van Ruimte-voor-Ruimte rechten en de dekking van het tekort op de grondverwerving ten behoeve van het project Groenzone. De leningen van oorspronkelijk in totaal € 3,9 mln zijn per ultimo 2018 afgelost tot € 2,1 mln.

In 2016 zijn renteloze leningen verstrekt van in totaal € 1,2 mln aan acht agrarische collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Op deze leningen wordt nog niet afgelost en ze hebben een looptijd tot april 2019.

In 2017 is een renteloze lening verstrekt uit het Revolverend Verenfonds aan Veerexploitant Irimar BV ten behoeve van de veerdienst Krimpen aan de Lek – Kinderdijk. De lening bedraagt € 0,5 mln en wordt in 15 jaar maandelijks afgelost tot aan 2032.

In 2018 is een lening verstrekt aan het Warmtebedrijf Rotterdam voor € 0,7 mln met een looptijd tot in 2019. In het kader van het Verenfonds zijn tot slot twee nieuwe leningen verstrekt aan Ottevanger OV Exploitatie B.V. en Ottevanger Veren B.V. voor in totaal € 0,9 mln met looptijden tot 2025.

Paragraaf Financiering