Jaarverslag 2018

Paragraaf Financiering

Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

Kasgeldlimiet
De norm voor de toegestane omvang van de opgenomen kasgelden is de bij Wet Fido bepaalde kasgeldlimiet. De limiet is een bedrag ter grootte van 7% van de jaarbegroting van de provincie bij aanvang van het verslagjaar.
Het uitvoeren van het treasurybeleid is in 2018 binnen deze norm gebleven. Overschrijding van de kasgeldlimiet was niet aan de orde, omdat in 2018 geen kasgeldleningen nodig waren.

Renterisiconorm
Het renterisico op de langlopende leningen wordt berekend volgens een door de Wet Fido voorgeschreven renterisiconorm. De wijzigingen in een langlopende leningenportefeuille worden getoetst aan een drempelbedrag voor de renterisiconorm. De drempel is voor de provincie 20% van het begrotingstotaal. De provincie heeft in 2018 geen langlopende leningen geherfinancierd en op de leningen hebben geen renteherzieningen plaatsgevonden. Daarmee is een overschrijding van de renterisiconorm niet aan de orde.

Paragraaf Financiering