Jaarverslag 2018

Paragraaf Financiering

Rente

Bij het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen wordt de Regeling Schatkistbankieren gevolgd. De rente kan conform de Regeling Schatkistbankieren niet negatief zijn. Gedurende het gehele jaar 2018 was de rente bij de rekeningcourant van de schatkist 0%.

De rentelasten uit hoofde van de vaste leningen bedragen € 18,1 mln. De totale rentelasten in 2018 bedragen 2,6% van de totale inkomsten. In de wet financiering decentrale overheden ( Fido) zijn normen opgenomen om grote fluctuaties van de rente (lees renterisico's) te vermijden. Dit zijn de kasgeldlimiet voor de korte termijn en de renterisiconorm voor de lange termijn.

Paragraaf Financiering