Jaarverslag 2018

Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte

In 2018 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. De totale schuldenstand bedroeg begin 2018 € 401,5 mln, hiervan is een bedrag van € 34,1 mln afgelost. Eind 2018 was de restantschuld € 367,4 mln. Het aandeel langlopende schulden op het balanstotaal bedraagt 23,3%.

De tijdelijk overtollige middelen zijn conform de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden ondergebracht bij het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Met de onderstaande grafiek wordt de stand van het saldo bij de schatkist inzichtelijk gemaakt. De standen voor het jaar 2018 zijn in miljoen euro telkens per het einde van de maand weergegeven.

In 2018 is het saldo van de liquide middelen bij de schatkist met € 64 mln gedaald. Sinds september 2018 wordt (mede door de realisatie van de Rijnlandroute) er maandelijks gemiddeld tussen de € 10 en € 15 mln meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. Het terugvorderen van de BTW in juni en de storting van rijksbijdragen in december zorgen in die maanden voor een tijdelijk overschot.

Paragraaf Financiering