Jaarverslag 2018

3. Kapitaallasten

Betaalde rente

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Primaire begroting 2018

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil begroot vs realisatie

- Overzichten en Middelen

19.506

18.156

81

0

18.238

18.032

206

Totaal betaalde rente

19.506

18.156

81

0

18.238

18.032

206

De kapitaallasten in de Jaarrekening 2017 werden beïnvloed door een eenmalige inhaalafschrijving voor bijdragen aan activa van derden van € 62,8 mln. De kolom desinvestering 2017 in de kapitaal- en afschrijvingslasten heeft betrekking op een correctie in de investeringen naar aanleiding van de accountantscontrole in 2017 die ten onrechte niet in het eindsaldo 2017 zichtbaar werd.

3. Kapitaallasten