Jaarverslag 2018

3. Kapitaallasten

Afschrijvingslasten

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017 desinvesteringen

Primaire begroting 2018

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil begroot vs realisatie

1 Groen, Waterrijk en Schoon

1.980

679

200

-61

0

139

106

33

2 Bereikbaar en Verbonden

101.438

0

44.563

-445

0

44.118

42.651

1.468

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

3.160

0

120

-105

0

15

0

15

- Overzichten en Middelen

17

0

0

0

0

0

16

-16

- Bedrijfsvoering

9.227

0

11.018

-1.041

0

9.977

10.026

-49

Totaal afschrijvingslasten

115.822

679

55.902

-1.652

0

54.250

52.798

1.452

3. Kapitaallasten