Jaarverslag 2018

3. Kapitaallasten

Verdeling rentelasten naar de programma's

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Primaire begroting 2018

Wijziging Voorjaarsnota

Wijziging Najaarsnota

Bijgestelde Begroting 2018

Realisatie 2018

Verschil begroot vs realisatie

1 Groen, Waterrijk en Schoon

101

95

-55

0

39

39

0

2 Bereikbaar en Verbonden

16.335

15.854

-390

0

15.464

15.732

-268

3 Aantrekkelijk en Concurrerend

113

94

-20

0

74

74

0

- Overzichten en Middelen

868

682

82

0

763

329

435

- Bedrijfsvoering

2.089

1.432

464

0

1.897

1.858

38

Totaal toegerekende rentelasten

19.506

18.156

81

0

18.238

18.032

206

3. Kapitaallasten