Jaarverslag 2018

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inventarisatie Weerstandscapaciteit en Risico's

Toelichting op de inventarisatie van de risico's

In begrotingsjaar 2018 is bij het inventariseren van risico’s nadrukkelijk aandacht besteed aan de relatie tussen de risico’s en de risicobuffers binnen de begrotingsprogramma’s.

Dit heeft ertoe geleid dat een aantal in de paragraaf opgenomen risico’s niet is gekwantificeerd (PM posten). Binnen de betreffende begrotingsprogramma’s zijn voldoende middelen gereserveerd om de geïnventariseerde risico’s binnen het betreffende begrotingsprogramma op te vangen. De risico’s zijn in de paragraaf gehandhaafd vanwege politiek/bestuurlijke importantie en om de ontwikkeling van deze risico’s in relatie tot de aangehouden buffers op het niveau van de begrotingsprogramma’s te kunnen blijven volgen. Dit om te voorkomen dat onnodig beslag wordt gelegd op de beschikbare programmamiddelen. Op grond hiervan is in onderstaande tabel een onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige risico's die (nog) geen financiële afdekking behoeven vanuit de algemene reserve en de financiële risico's, waarvan de gevolgen wel afgedekt moeten worden vanuit de algemene reserve.

Zie hieronder een beschrijving van de belangrijkste stijgers en de dalers ten opzichte van Jaarrekening 2017.

Dalers

 • De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten (programma periode 2007-2013)
  Het risico is qua omvang afgenomen omdat het aantal projecten dat nog onder de regeling valt is afgenomen.

Stijgers

 • Lagere uitkering provinciefonds
  Het provinciefonds neemt toe en eventuele fluctuaties kunnen een grote impact hebben. Derhalve wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een afwijking van 2% en een kans van optreden van 50%.
 • Waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas
  Het is niet meer reëel uit te gaan van de oorspronkelijke plannen voor het gebied. Dat betekent dat rekening moet worden gehouden met een waardedaling van de gronden van de Grondbank.
 • Omgevingsrisico’s vergunningverlening, toezicht en handhaving
  De kans van optreden van het risico rond vergunningverlening, toezicht en handhaving is toegenomen door de thans bestaande capaciteitsknelpunten op de arbeidsmarkt voor voldoende gekwalificeerd personeel voor toezicht en handhaving, ondanks het extra ter beschikking stellen van financiële middelen.

Nr.

Risico
(bedragen x € 1 mln)

max. schade

kans van optreden

Effect netto (i)

Effect netto (s)

Doel

Beleidsmatige risico's

1

Schadeclaims vergunningverlening ontgrondingen

s

20

PM

PM

1.6

2

Renterisico

s

PM

PM

PM

2.2

3

Maatregelen Rijk EMU-tekort

i

PM

PM

PM

5.1

4

Risico's PMR

i

PM

PM

PM

1.3

5

Deelname ROM-D

i

PM

PM

PM

3.1

6

Deelname IQ

i

PM

PM

PM

3.1

7

Invoering Omgevingswet

s

PM

PM

PM

3.4

8

Meerkosten als gevolg van onverwachte incidenten bij projecten in uitvoering

i

PM

PM

PM

2.1

9

Risico’s informatieveiligheid

i

PM

PM

PM

5.1

10

Deelname HZH

i

93,7

0-25%

PM

3.2

11

Tegenvallers strategische grondaankoop

i

PM

PM

PM

5.1

Financiële risico's

12

Lagere uitkering provinciefonds

s

5

50-75%

3,1

5.1

13

Lagere opbrengst MRB

s

3

0-25%

0,4

5.1

14

Waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas

i

22

50-75%

13,8

3.5

15

Financiële gevolgen NNN/UPG

s

PM

0-25%

PM

1.3/1.4

16

BRZO / RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen

s

15

0-25%

2

1.6

17a

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten (programma periode 2014-2020)

i

3,1

25-50%

1,2

3.1

17b

De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten (programma periode 2007-2013)

i

3,8

0-25%

0,5

3.1

18

Omgevingsrisico’s vergunningverlening, toezicht en handhaving

s

5

25-50%

1,9

1.6

19

Geen aflossing gegarandeerde leningen

i

11,8

0-25%

1,4

5.1

20

Aansprakelijkheidsrisico ingeleend personeel

s

0,3

0-25%

0,1

1 t/m 4

21

Doorlevering gronden TBO's

i

9,6

0-25%

1,2

1.3

22

Meerkosten a.g.v. onverwachte incidenten areaal

i

25

0-25%

3,1

2.1

23

Claims op subsidieregeling bedrijventerreinen

i

1.0

0-25%

0,1

3.5

24

Warmtebedrijf Holding

i

0,7

75-100%

0,6

3.2

Totaal

21,9

7,5

Toelichting op de inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen drukt uit of de provincie voldoende weerbaar is voor het opvangen van risico’s.
Dit wordt berekend door de middelen die de provincie beschikbaar heeft c.q. kan maken (zogenaamd weerstandscapaciteit) te delen door de omvang van de risico’s.
Hierbij maken we een onderscheid tussen structureel weerstandsvermogen en incidenteel weerstandsvermogen.

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de zogenaamd onbenutte belastingcapaciteit. Dat is het verschil tussen de inkomsten uit de opcenten MRB tegen het huidige tarief (90,4 opcenten) en wat de inkomsten zouden zijn als Zuid-Holland het wettelijke maximumtarief zou heffen (in 2018 was het wettelijk maximumtarief voor de opcenten 111,8).
De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt € 80 mln. De omvang van de structurele risico’s bedraagt € 7,5 mln. Het structurele weerstandsvermogen bedraagt circa “11”. Dat is ruim meer dan de waarde die de provincie Zuid-Holland nastreeft (namelijk een factor “2”).

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de reserves, voor zover deze niet juridisch beklemd zijn. De omvang van de juridisch niet-beklemde reserves bedraagt € 607 mln (dat zijn de bestuurlijke verplichte en de in het geheel niet verplichte reserves). Daar staan € 21,9 mln aan risico’s tegenover. Dat betekent dat het incidenteel weerstandsvermogen “28” bedraagt. Ook dat is ruim meer dan de streefwaarde van Zuid-Holland.

Voor een verklaring van de substantiële afwijking van de streefwaarde voor weerstandscapaciteit worden voor begroting 2020 de reserves en de berekeningsmethodiek geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van deze analyse kan worden bepaald of de weerstandscapaciteit in de begroting kan worden teruggedrongen dan wel dat de berekeningsmethode dient te worden aangepast

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing