Jaarverslag 2018

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Financiële kengetallen

Uitkomsten van de kengetallen

Hieronder wordt ingegaan op de financiële positie van de provincie. Dit gebeurt aan de hand van een aantal financiële kengetallen, die tezamen een weerspiegeling vormen van hoe de provincie er in financiële zin voorstaat. Dit betreft de zogenaamde financiële kengetallen zoals die door het BBV worden voorgeschreven, aangevuld met informatie over het weerstandsvermogen.

Het BBV schrijft voor dat de kengetallen opgenomen en toegelicht moeten worden in de begroting en jaarrekening, maar geeft geen normen. Gemeenten en het Rijk hebben wel afspraken gemaakt over zogenaamde signaleringswaarden, maar die gelden dus niet specifiek voor provincies. In de bijlage 'uitleg financiële kengetallen' is aangegeven welke signaleringswaarden de provincie Zuid-Holland aanhoudt.
Het financiële beeld van de provincie Zuid-Holland ziet er ultimo 2017 als volgt uit:

Realisatie 2017

Primaire Begoting 2018

Realisatie 2018

Netto schuldquote

54,8%

75,0%

49,5%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

54,2%

74,4%

48,8%

Solvabiliteitsratio

46,9%

45,2%

51,7%

Grondexploitatie

0,0%

0,0%

0,0%

Structurele exploitatieruimte

6,4%

12,8%

18,0%

Belastingcapaciteit (tarief PZH t.o.v. gemiddelde)

113,7%

113,6%

113,6%

* na verwerking amendementen bij begroting 2018

In de Begroting 2018 werd uitgegaan van een netto schuldquote van 75% en een solvabiliteitsratio van 45,2% eind 2018. In werkelijkheid zijn deze ratio’s op basis van de resultaten van deze jaarrekening minder negatief uitgevallen, de netto schuldquote komt uit op 49,5% en de solvabiliteitsratio op 51,7%.
Het verschil op de netto schuldquote wordt veroorzaakt doordat er minder investeringen hebben plaatsgevonden dan verwacht en de reserves (door lagere lasten en hogere baten) zijn gestegen:

Hierdoor is de totale netto schuld (leningen minus vlottende activa) in de jaarrekening circa € 200 mln lager dan begroot.

De stijging van de solvabiliteitsratio wordt veroorzaakt door de stijging van de reservepositie met € 87 mln ten opzichte van de begroting.

De structurele exploitatieruimte komt uit op 18% bij realisatie 2018. Dit is een afwijking van 40% ten opzichte van de Begroting 2018 en ten opzichte van realisatie 2017 een afwijking van ruim 60%. Deze afwijking heeft te maken met het achterblijven van de structurele uitgaven ten opzichte van hetgeen is geprognostiseerd.

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing