Programma 2. Bereikbaar en Verbonden

Best bereikbare provincie

Zuid-Holland is een internationaal transportknooppunt. Onze welvaart danken we grotendeels aan goederenstromen vanuit de haven en industrie en producten vanuit de land- en tuinbouw die de provincie in en uit gaan. We zien ook veel dagelijkse verplaatsingen tussen woon- werklocaties. Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie, waarin twee van Nederlands grootste steden liggen, een reeks oud-Hollandse steden en talrijke kleinere gemeenten.
Economische groei zorgt voor toenemende druk op de infrastructuur, door meer goederenverkeer en meer woon-werk verplaatsingen. Zuid-Holland ontleent zijn kracht aan het meerkernige stedelijk netwerk waarin elke stad een economisch profiel heeft. Uit internationale onderzoeken blijkt dat het potentieel sterker benut kan worden door de steden en economische clusters met hun afzonderlijke kwaliteiten beter te verbinden. Voor de concurrentiepositie is niet alleen een goede bereikbaarheid via (vaar- en spoor)wegen van belang, maar ook steeds meer via de digitale infrastructuur.

Het is onze ambitie dat Zuid-Holland de best bereikbare provincie van Nederland is; optimaal verbonden met regionale, landelijke en internationale centra. Er liggen grote kansen in verbinding van de mobiliteitsopgaven met de verstedelijkingsaanpak, economische transitie en energievernieuwing. Wij willen de mobiliteitssector schoner maken en verduurzamen, om de nationale doelstellingen voor klimaat en luchtkwaliteit te halen. Wij zetten daarom onder meer in op versterking van openbaar vervoer en gebruik van de fiets in de mobiliteitsketen van reizigers. Daarnaast moet vervoer over water een volwaardig alternatief zijn voor vervoer over de weg. De demografische opbouw van de samenleving verandert, wat leidt tot een verschuiving in het OV-gebruik. Hierdoor staat de traditionele invulling van het aanbod van openbaar vervoer in de landelijke gebieden onder druk. In deze landelijke gebieden blijft wel de noodzaak bestaan voor passend openbaar vervoer voor mensen die hiervan afhankelijk zijn. We willen innovatie in het openbaar vervoer stimuleren door in de concessieverlening de creativiteit van aanbieders de ruimte te geven.

Realisatie lasten & baten

Lasten

98 %

Baten

59 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

95 %

Onttrekkingen

90 %

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

255.551

-4.397

251.154

244.891

6.263

98%

Baten

17.192

331

17.523

10.373

7.151

59%

Subtotaal baten en lasten

238.358

-4.728

233.631

234.518

-887

Toevoeging aan reserves

40.817

14.160

54.977

51.982

2.995

95%

Onttrekking aan reserves

26.923

1.494

28.417

25.635

2.783

90%

Subtotaal reserves

13.894

12.666

26.560

26.347

212

Resultaat

252.253

7.938

260.191

260.866

-675

100%

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • Doel 2.1 Instandhouding, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  96 %
  (+€6.923)

  Baten

  57 %
  (+€7.214)
  Prestatieindicatoren
  11
  0
  3
  0
  Effectindicatoren
  6
  2
  2
  2
 • Doel 2.2 Een adequaat aanbod van openbaar vervoer

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  101 %
  (-€660)

  Baten

  109 %
  (-€63)
  Prestatieindicatoren
  7
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  9
  0
  2
  0