Programma 3. Aantrekkelijk en Concurrerend

Naar een nieuwe economie: the next level

De economie heeft te maken met snelle technologische ontwikkelingen, zoals de omschakeling van fossiele naar duurzame energie, robotisering, 3-D printing en digitalisering. Daardoor moeten we onze productieprocessen en manier van werken anders inrichten. En ons aanpassen aan andere, nieuwe markten en ketens van producent naar consument. Hoe sneller we dat doen, des te concurrerender we zijn. Voor Zuid-Holland betekent dat werk aan de winkel. We maken de stap naar een circulaire economie waarin hergebruik van grondstoffen een nieuw verdienmodel wordt. We stimuleren innovatie via nauwe samenwerking tussen de diverse economische sectoren, kennis- en onderwijsinstellingen die onze regio herbergt. Via inzet op een aantrekkelijke woon- en werkomgeving trekken we bedrijven, kenniswerkers en andere talenten.

Energievernieuwing
Het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is gesloten, luidt het einde in van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen. De aanwezigheid van energie-intensieve sectoren als de haven, de glastuinbouw biedt grote kansen voor de energietransitie. De omvang van de opgave voor energietransitie is in Zuid-Holland groot, 25% van de totale CO 2 -emissie in Nederland wordt in Zuid-Holland uitgestoten, 20% van de Nederlandse bevolking woont in deze provincie. Dat biedt de kans dat ook hier de grootste stap kan worden gezet en dus een groot effect zichtbaar zal worden. Zuid-Holland wil een slimme en schone economie waar fossiele bronnen zijn vervangen door hernieuwbare bronnen. Dat brengt –naast het voorkomen van negatieve effecten door klimaatverandering- ook nieuwe verdienmodellen, nieuwe exportproducten en nieuwe banen met zich mee. We nemen maatregelen om energie te besparen en het gebruik van aardgas drastisch te verminderen.

Naar een levendige meerkernige metropool
In Zuid-Holland is een onderscheidend meerkernig stedelijk netwerk ontstaan waarin elke stad een eigen profiel heeft ontwikkeld. Onze welvaart en welzijn hangen af van de kwaliteit van dit stedelijk netwerk. Steden zijn ontmoetingsplaatsen, emancipatieladders voor nieuwkomers en broedplaatsen van ideeën en innovatie. Zuid-Holland staat voor de opgave om in het komende decennium een fors aantal woningen te realiseren en om de woonvoorraad te verduurzamen. De uitdaging is om metropolitane ontwikkeling op een sociale, gezonde en duurzame manier vorm te geven. Het economisch potentieel kan beter benut worden door de steden met hun afzonderlijke kwaliteiten beter te verbinden tot een metropool. Het leef- en vestigingsklimaat wordt versterkt door stad en land goed te verbinden, door ruimte te bieden voor groen en water in de stad, door een evenwichtige woningvoorraad en passende werklocaties. De vitaliteit van de meerkernige metropool is gebaat bij cultuur, kenniscentra en aantrekkelijke binnensteden.

Realisatie lasten & baten

Lasten

88 %

Baten

175 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

97 %

Onttrekkingen

69 %

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

111.396

-8.255

97.428

85.353

12.075

88%

Baten

780

765

1.546

2.704

-1.159

175%

Subtotaal baten en lasten

110.615

-9.020

95.882

82.649

13.233

Toevoeging aan reserves

18.116

21.342

45.170

43.592

1.578

97%

Onttrekking aan reserves

49.946

3.715

53.661

37.051

16.609

69%

Subtotaal reserves

-31.830

17.627

-8.490

6.541

-15.031

Resultaat

78.785

8.607

87.392

89.190

-1.798

102%

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • Doel 3.1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  77 %
  (+€7.010)

  Baten

  235 %
  (-€176)
  Prestatieindicatoren
  2
  1
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  1
  0
 • Doel 3.2 Schone en toekomstbestendige energie

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  151 %
  (-€3.220)

  Baten

  128 %
  (-€39)
  Prestatieindicatoren
  0
  1
  2
  1
  Effectindicatoren
  0
  1
  6
  0
 • Doel 3.3 Beter benut (bebouwd) gebied

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  85 %
  (+€2.341)

  Baten

  162 %
  (-€354)
  Prestatieindicatoren
  0
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0
 • Doel 3.4 Goede ruimtelijke kwaliteit

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  64 %
  (+€718)

  Baten

  0 %
  (+€0)
  Prestatieindicatoren
  0
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  0
  0
  0
  0
 • Doel 3.5 Vraag en aanbod wonen, werken en voorzieningen in balans

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  68 %
  (+€6.565)

  Baten

  0 %
  (-€143)
  Prestatieindicatoren
  3
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  1
  1
  0
  0
 • Doel 3.6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  79 %
  (+€4.029)

  Baten

  264 %
  (-€11)
  Prestatieindicatoren
  9
  1
  0
  1
  Effectindicatoren
  9
  0
  0
  0
 • Doel 3.7 Schonere bodem en beter benutte bodem en ondergrond

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  248 %
  (-€5.369)

  Baten

  163 %
  (-€435)
  Prestatieindicatoren
  1
  0
  0
  0
  Effectindicatoren
  2
  0
  0
  0