Jaarverslag 2018

Paragraaf Bedrijfsvoering

Arbeidskosten (loonkosten en Inhuur)

Inleiding

In september 2015 is de nieuwe organisatiekoers omarmd die onder meer via het Programma van Waarde vorm wordt gegeven. Met dit programma ontwikkelt de provincie zich tot een opgavegerichte organisatie die de eigen ambities verbindt en realiseert met de omgeving. Onderdeel van de ontwikkeling naar opgavegericht werken is het scherp inzichtelijk hebben van de benodigde arbeidskosten om het provinciale doel te bereiken. In dit deel van de paragraaf Bedrijfsvoering wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

  1. loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
  2. loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten;
  3. kosten voor de inhuur van externen; inhuur ten laste van exploitatiebudgetten en investeringsbudgetten

(conform cao voor provincies vastgesteld maart 2016);

  1. kosten van detacheringen en ontvangsten uit detacheringen en UWV.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de arbeidskosten verbonden aan de uitvoering van de beleidsprogramma’s, de directe arbeidskosten, worden opgenomen bij de beleidsprogramma’s. De arbeidskosten van de ondersteunende taken (overhead) worden apart verantwoord in Overzicht Overhead. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat geen inzicht bestaat in het totaal van de arbeidskosten en de richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Om dit inzicht te bieden is deze informatie in de paragraaf Bedrijfsvoering opgenomen. Deze informatie betreft een aanvulling op de voorschriften die daarvoor in het BBV zijn opgenomen.

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel is het gerealiseerde bedrag van de arbeidskosten opgenomen, onderverdeeld naar de loonkosten, kosten voor inhuur van externen en de detacheringen.

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na NJN

Jaarrekening 2018

Afwijking 2018

A. Loonkosten formatie

105,4

115,4

110

5,4

B. Loonkosten M voor P

5,9

4,9

6,1

-1,2

C. Kosten voor inhuur van externen

17,7

17,5

24,2

-6,7

D. Detacheringskosten

0

2,5

0,6

1,9

Detacherings- en UWV opbrengsten

-1,9

-2,5

-2

-0,5

Percentage inhuur *

13,90%

12,70%

17,40%

* Het percentage inhuur wordt bepaald door de totale kosten van inhuur te relateren aan de totale arbeidskosten.

Met de Najaarsnota 2018 was de verwachting dat de onder- en overschrijdingen van de afzonderlijke afdelingen elkaar op totaalniveau zouden opheffen. De totale inzet van arbeidscapaciteit is echter € 1,1 mln hoger uitgevallen dan vooraf begroot. Dit laat zich voornamelijk verklaren door inhuurkosten voor het nieuwe datawarehouse voor het programma Transparante en Open Provincie en extra inhuurkosten voor de afdeling Informatisering en Automatisering. Deze afdeling heeft in de tweede helft van 2018 ingezet op het werven van eigen personeel ter vervanging van externe medewerkers in 2019. Om een goede overdracht van de werkzaamheden te waarborgen is ervoor gekozen om de inhuur naast de instroom van eigen medewerkers te continueren. Het verloop van de werving en selectieprocedures liet zich moeilijk voorspellen, derhalve heeft bijstelling van het inhuurbedrag met de najaarsnota niet plaatsgevonden.

Paragraaf Bedrijfsvoering