Jaarverslag 2018

Paragraaf Bedrijfsvoering

Doel 3

Doel 3: De provincie voert een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid

Effectenindicator 3.1 : Bij het voeren van een duurzaam inkoop-en aanbestedingsbeleid gaat provincie Zuid-Holland verder dan alleen het oorspronkelijke uitgangspunt, te weten: de minimumeisen.

Voort- gang

Trend

Prestatie-indicator

Nulmeting

Streef- waarde 2018

Meet- waarde 2018

3.1.1

Aanpak Duurzaam GWW is binnen de ROVK ingenieursdiensten uitgangspunt bij alle uitvragen

100

100

100

Paragraaf Bedrijfsvoering