Overzichten en Middelen

Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden  overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.

Realisatie lasten & baten

Lasten

21 %

Baten

100 %

Realisatie reserves

Toevoegingen

100 %

Onttrekkingen

102 %

Wat heeft dat gekost?

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Verschil begroot vs realisatie

Realisatie %

Lasten

2.616

4.958

7.574

1.606

5.968

21%

Baten

588.739

21.555

610.294

612.088

-1.794

100%

Subtotaal baten en lasten

-586.124

-16.597

-602.720

-610.482

7.762

Toevoeging aan reserves

83.924

13.476

97.399

97.399

0

100%

Onttrekking aan reserves

54.845

16.917

71.762

73.366

-1.604

102%

Subtotaal reserves

29.079

-3.442

25.637

24.033

1.604

Resultaat

-557.045

-20.038

-577.083

-586.449

9.366

102%

Onvoorzien

Vanuit de huidige risicomanagement methodiek, waarbij onder andere gepoogd wordt een stapeling van risicobuffers te voorkomen, is er geen behoefte aan een structurele algemene post onvoorzien. Binnen project- en programmareserves en de algemene reserve zijn immers voldoende incidentele middelen aanwezig voor het afdekken van incidentele risico's. Daarnaast zijn er andere bronnen voor structurele weerstand zoals onbenutte belastingcapaciteit. De post onvoorzien is daarom als nihil opgenomen.

Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijstellingen (VJN/NJN)

Bijgestelde begroting

Realisatie

Resultaat

Realisatie %

Provinciefonds

255.967

14.166

270.134

270.768

-634

100%

Dividend

700

800

1.500

1.544

-44

103%

Saldo van de financieringsfunctie

0

0

0

123

-123

Lokale heffingen

331.550

6.500

338.050

339.285

-1.235

100%

Overige algemene dekkingsmiddelen

522

88

610

367

243

60%

Totaal

588.739

21.555

610.294

612.088

-1.794

100%

Doelen en taken binnen programma

Selecteer ingang

Weergave op tegel

Filteren op
Sorteren op
 • Doel 5.1 Financieel gezonde huishouding

  Realisatie% lasten en baten

  Lasten

  21 %
  (+€5.968)

  Baten

  100 %
  (-€1.794)
  Prestatieindicatoren
  5
  2
  2
  0
  Effectindicatoren
  1
  0
  0
  0